Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy "Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020"

"Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020" opracowany został na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przez firmę zewnętrzną BioStat, w okresie wrzesień – grudzień 2014 r.

 
Cel opracowania raportu:

- ocena stopnia realizacjiStrategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020(SRW), w tym zmiany m. in. wskaźników monitoringowych realizacjiStrategiioraz osiągnięć zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznychSRW).
- ocena trafności zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych,
- a także odpowiedź, w jakim stopniu cele określone w obowiązującejStrategiiprzełożyły się na wymierne efekty prorozwojowe.

Metodologia opracowania raportu:

Raport jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz stanowiących próbę podsumowania pierwszego roku obowiązywaniaStrategii. Podstawą do przygotowania Raportu były założenia wynikające z systemu monitorowania zawartego w obowiązującejSRW, jak również względy praktyczne, wynikające z potrzeby okresowej weryfikacji postępów w realizacjiStrategii.

 
Wnioski ogólne:

Chociaż wielu efektów opisanych wStrategiinie udało się jeszcze osiągnąć, a „wejściowa” sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w wielu aspektach pozostaje w zgodności ze scenariuszem pośrednim, to zmiany wartości wskaźników pozwalają twierdzić, że województwo rozpoczyna realizację scenariusza szans określonego w SRW. Skuteczność działań względem wyznaczonych celów mogą potwierdzić zmiany wskaźników w kolejnych latach.