Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Dobiegają końca prace nad "Raportem rocznym z realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020"

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem "Raportu rocznego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020". Został on sporządzony w ramach realizacji badania przeprowadzonego przez Pracownię BIOSTAT z Rybnika na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Celem głównym badania była ocena stopnia realizacji SRW, w tym zmiany m.in. wskaźników monitoringowych realizacji Strategii oraz osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznych SRW).

Punktem wyjścia dla badania było sprawdzenie i ocena stanu realizacji SRW w okresie roku od jej przyjęcia. Ekspertyza pozwoli ocenić trafność zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych, a także odpowiedzieć, w jakim stopniu cele określone w obowiązującej Strategii przełożyły się na wymierne efekty prorozwojowe. 

Już wkrótce Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.