Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy opracowanie „Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim”


Prezentujemy opracowanie pt "Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim" wykonane przez zespół Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Obszary funkcjonalne w planowaniu przestrzennym wyznacza się w celu wykorzystania endogenicznych potencjałów terytoriów, promowania specjalizacji terytorialnej oraz minimalizacji sytuacji konfliktowych. Wprowadzenie różnych typów obszarów funkcjonalnych, przekraczających granice administracyjne gminy, jest równocześnie działaniem sprzyjającym równoważeniu poziomu zagospodarowania terenów.

W niniejszym opracowaniu zostały określone obszary o znaczeniu regionalnym wg typologii Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)3, o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej województwa. Obejmują one obszary występowania szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej, z uwzględnieniem jego skali na terenie gminy.

Opracowanie będzie podstawą do określenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekcie zmiany planu), granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.

Opracowania dostępne w dziale: Inne opracowania  - link