Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Podsumowanie projektów w Poznaniu i we Wrocławiu


Przedstawiciele ROT wzięli udział w konferencjach podsumowujących działalność Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Poznaniu i we Wrocławiu.

Konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Wielkopolskiego Obserwatorium Terytorialnego odbyła się 24 września br. i była połączona z I Regionalnym Forum Terytorialnym. Tematem Forum było „Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne w systemie monitorowania polityk publicznych”.

W trakcie Forum zaprezentowano ideę systemu sieciowego monitorowania polityk publicznych,  której dokonali przedstawiciele Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji, Obserwatorium Integracji Społecznej, Wielkopolskiego Rynku Pracy oraz wielkopolskiej nauki  w szczególności Centrum Polityk Publicznych kierowanego przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Podsumowano również dotychczasową  działalność Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych,  w tym WROT w zakresie monitorowania polityk publicznych w kraju i w regionie. Zaprezentowano ponadto wyniki badań zrealizowanych na zlecenie WROT w szczególności na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego, transportu intermodalnego oraz diagnozy rewitalizacji miast.

25 września br. odbyła się we Wrocławiu konferencja podsumowująca projekt ,,Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego”. Na wstępie przedstawiono narzędzia monitorowania polityk publicznych – współpracę KOT /ROT-y oraz rolę DORT w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego. W dalszej części pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowali demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska oraz prognozę demograficzną dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku. Ponadto przedstawiciel Instytutu Rozwoju Terytorialnego zaprezentował Wojewódzki Węzeł Informacji Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzie gromadzenia wiedzy i wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym.

W konferencjach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju-Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z kraju, przedstawiciele instytucji współpracujących, w tym wyższych uczelni oraz przedstawiciele samorządów z danego województw w szczególności członkowie Zarządów Województw i radni województw.