Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy opracowanie pt "Analiza sytuacji społeczno - gospodarczej makroregionu Polski Wschodniej" wykonanej dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju


Opracowanie przedstawia sytuację społeczno - gospodarczą pięciu województw Polski wschodniej w oparciu o najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego i innych ogólnopolskich i międzynarodowych badań i zestawień.

Analizie poddano najważniejsze czynniki rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej, uwzględniając takie obszary tematyczne jak sytuacja makroekonomiczna i struktura gospodarki, rynek pracy, edukacja, kapitał ludzki, jakość życia mieszkańców, przedsiębiorczość i innowacje, demografia i migracje oraz infrastruktura. W analizie przedstawiono uwarunkowania rozwoju makroregionu i zmiany, jakie zachodzą w województwach Polski wschodniej na przestrzeni lat. Ważnym elementem opracowania są również wnioski dotyczące rozwoju Polski Wschodniej , będące efektem analizy wskaźników i relacji zachodzących miedzy nimi.
Powyższa analiza, a także sposób przedstawienia danych pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących we wschodnich województwach kraju i skuteczniej poszukiwać rozwiązań, które pomogą w realizacji założonych celów strategicznych.

Dokument stanowi element systemu monitorowania Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem - link