Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015


Przezentujemy publikacje pt "Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015" oraz "Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2015" przygotowane przez zespół pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pod przewodnictwem Pana dr Marka Cierpiał - Wolan - dyrektora US w Rzeszowie. 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego jest podstawową, zbiorczą publikacją Urzędu, adresowaną do szerokiego kręgu odbiorców. Zawiera on szeroki zestaw danych statystycznych opisujących zjawiska i procesy zachodzące w województwie, charakteryzujących poziom życia mieszkańców Podkarpacia oraz stan gospodarki. Wybrane dane o województwie podkarpackim zostały pokazane na tle kraju i pozostałych województw.
Nowością w tegorocznym wydaniu jest opracowanie informacji dotyczących ludności rezydującej, a także prezentacja wybranych danych o uczniach według kierunków kształcenia zgodnie z nową Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013).

Dopełnieniem "Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego" w zakresie prezentacji danych statystycznych w układzie przestrzennym jest publikacja pt "Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2015". Zakres informacji zamieszczony w opracowaniu obejmuje między innymi ochronę środowiska, sytuację demograficzną, rynek pracy edukację, ochronę zdrowia, kulturę i turystykę, rolnictwo i leśnictwo, finanse publiczne, inwestycje, podmioty gospodarki narodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

"Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015"  dostepny się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-podkarpackiego-2015,5,12.html,5,12.html

"Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2015" dostepny się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-podkarpackie-podregiony-powiaty-gminy-2015,4,12.html,4,12.html

źródło: http://rzeszow.stat.gov.pl/