Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 129/2815/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Podstawa opracowania Programu

Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 jest zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2013 r. (uchwała nr XXXVII/697/13).

Dokument został przygotowany jako kryterium spełnienia warunku ex-ante w ramach celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (FS, EFRR). Program w swoim założeniu jest podstawowym dokumentem uzasadniającym realizację inwestycji transportowych finansowanych zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jak też programów operacyjnych krajowych.

PSRT WP wskazuje główne kierunki rozwoju infrastruktury transportowej mające na celu poprawę szeroko rozumianej wewnętrznej i zewnętrznej dostępności przestrzennej regionu, a także wyznacza kryteria wyboru projektów, w tym zakresie. Program obejmuje swoim zakresem również problematykę realizowanego w regionie transportu, z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi oraz w podziale na przewóz osób i towarów.

2. Wykorzystane źródła danych

Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023, posiada silne oparcie w materiale źródłowym:

Prace nad właściwym dokumentem poprzedzone zostały opracowaniem Diagnozy stanu istniejącego transportu w województwie podkarpackim, wykonaną przez pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Na potrzeby opracowania części kierunkowej, zrealizowane zostało przez zewnętrzny zespół ekspertów pod kierunkiem prof. T. Komornickiego badanie pt. Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim.
Wykorzystywano dane pochodzące od Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego umiejscowionego w DRR
W opracowaniu dokumentu udział brali eksperci regionalni, pracujący w ramach powołanego w tym celu przez Zarząd Województwa zespołu roboczego.


3. Struktura Programu

Dokument składa się z następujących czterech części:

Diagnoza stanu systemu transportowego:

  • Synteza diagnozy - wnioski z analizy
  • Powiązania systemu transportowego w układach przestrzennych

Perspektywa rozwoju systemu transportowego w układach przestrzennych:

  • Wizja rozwoju sytemu transportowego
  • Zakres wsparcia sytemu drogowego i transportowego do 2023 roku

Cele i kierunki rozwoju regionalnego systemu transportowego:

  • Cele szczegółowe
  • Działania kierunkowe
  • Kluczowe przedsięwzięcia (ROF i MOF)

System wdrażania i realizacji:

  • System realizacji,
  • Kryteria wyboru projektów,
  • Ramy finansowe,

Integralną częścią Programu są załączniki, które uwzględniają:wnioski z oceny oddziaływania na środowisko Programu oraz wnioski z oceny ex-ante, a także spriorytetyzowaną listę kluczowych projektów, realizujących wyznaczone w regionie podstawowe cele rozwoju systemu transportowego.

4. Cele szczegółowe regionalnego systemu transportowego

Cel szczegółowy 1.

Zwiększenie dostępności zewnętrznej województwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz wzmacnianie powiązań regionalnego systemu transportowego z systemem krajowym i międzynarodowym.

Cel szczegółowy 2.

Rozwój połączeń transportowych wzmacniających powiązania funkcjonalne pomiędzy regionalnymi biegunami wzrostu oraz poprawa dostępności obszarów peryferyjnych.

Cel szczegółowy 3.

Rozwój systemów transportowych wzmacniających integrację wewnętrzną obszarów funkcjonalnych regionalnych biegunów wzrostu.

Cel szczegółowy 4.

Integracja podsystemów transportowych oraz poprawa bezpieczeństwa w transporcie.

Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentami:

Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023

Prognoza oddziaływania na środowisko