Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski"


Informujemy, że Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa.

W ramach analizy poruszono szereg zagadnień dotyczących zarówno sposobów organizacji budżetów obywatelskich w małopolskich gminach, jak i planów co do ich realizacji w przyszłości. Sprawdzono również, jakie jest ewentualne zapotrzebowanie wśród małopolskich jst na wsparcie szkoleniowe z zakresu metod partycypacji społecznej. Rezultatem badania jest raport „Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki partycypacji społecznej, tj. fundusze sołeckie oraz inicjatywy społeczne.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego organizuje trzy seminaria pn. „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski". Seminaria odbędą się w miastach:

     - Krakowie(18 kwietnia, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA),

     - Nowym Sączu (20 kwietnia, w Miasteczku Galicyjskim)

     - Tarnowie (29 kwietnia, w Ratuszu Muzeum Okręgowego).

Celem spotkań będzie przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Na spotkania zaproszone są zarówno osoby, które zajmują się zawodowo partycypacją społeczną, jak i te, które są zainteresowane tematyką partycypacji, ale nie realizowały jeszcze zadań w tym obszarze.

Więcej informacji, sposób dokonywania zgłoszeń oraz program seminarium znajdują się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy również przedstawicieli JST z terenu województwa podkarpackiego.