Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi


W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, zostało zorganizowane pierwsze w aktualnym roku spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi (ROTami).

 W pierwszym dniu spotkania zaprezentowane zostały:

1. Wyniki badania „Potrzeby inwestycyjne gmin w aspekcie ich finansowania funduszami Unii Europejskiej w latach 2014-2020”, przeprowadzonego pod kierunkiem dr Jacka Sieraka z Uczelni Łazarskiego;

Celem badania było ukazanie:

 - zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce na początku nowej pespektywy unijnej,

 - wykazanie dynamiki jej zmian w układzie kraju, makroregionów i województw,

 - dokonanie szacunków występujących w tym zakresie niedoborów oraz wskazanie uwarunkowań ich finansowania.

Zakres rzeczowy badania obejmował wybrane branże infrastruktury komunalnej, a zakres przestrzenny – zróżnicowanie występujące w skali makroregionów i województw, w podziale na miasto i wieś.

2. Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy różnic regionalnych opracowana przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie MR w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności”.

Celem badania było opracowanie i zastosowanie metod dekompozycji PKB dla potrzeb badania zróżnicowania regionalnego w Polsce. Zróżnicowanie regionalne badane było zarówno na poziomie jednostek terytorialnych wg NTS, jak i w ujęciu makroregionalnym stosowanym na potrzeby ponadregionalnych strategii rozwoju dla Polski Wschodniej, Południowej, Zachodniej i Centralnej. Metoda dekompozycji dostarcza tabele wynikowe oraz wykresy, które można łatwo interpretować, są zrozumiałe i przejrzyste, mogą służyć zarówno do analizy porównawczej, jak i do analizy dynamicznej jednostek terytorialnych zarówno pod względem wzrostu bądź różnic w poziomie PKB per capita /WDB na pracującego i jego/ich struktury.

3. Główne tezy i wnioski „Raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym”.

Raport powstał zgodnie z artykułem 35b. ust 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. i jego celem jest ocena procesów i tendencji społeczno-gospodarczych w różnych obszarach problemowych w ostatnich latach z uwzględnieniem zakresu regionalnego i przestrzennego oraz sformułowanie rekomendacji dla polityki rozwoju.

Drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Podczas warsztatów przedyskutowano zasady przekazywania dofinansowania dla ROTów w ramach dotacji z POPT 2014-2020. Ponadto zaprezentowano nową podstronę internetową poświęconą Krajowemu Obserwatorium Terytorialnemu oraz narzędzie intranetowe "Baza wiedzy o Funduszach Europejskich", które posłuży wzmocnieniu współpracy i wymiany informacji w ramach sieci KOT-ROTy. Ostatnim elementem warsztatów było wymiana informacji o bieżących działaniach i planach poszczególnych ROTów.

 

Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy różnic regionalnych (raport, prezentacje oraz tablice wynikowe):

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/