Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Spotkanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych


W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli województw - Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Ministerstwa Rozwoju - Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Cykliczne spotkania członków sieci organizowane są od 2011 r., jako element wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i monitoringu społeczno-gospodarczego regionów i kraju.

W ramach zorganizowanych warsztatów zaprezentowano:

  1. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizach prowadzonych w regionach. W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie analiz przestrzennych, które są istotnym elementem i narzędziem monitoringu społeczno-gospodarczego województw.
  2. Przedstawiciele województw małopolskiego oraz wielkopolskiego przedstawili wyniki badań jakie zostały przeprowadzone w ich regionach.
  3. Podjęto dyskusję nt.  dalszego funkcjonowania ROT-ów, w ramach której Ministerstwo Rozwoju nakreśliło przyszłe ramy finansowania działań.
  4. Zapoznano się z koncepcją monitoringu inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego.
  5. Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Katowicach zaprezentowali wyniki badania pn.: „Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)".
  6. W ramach spotkania uczestniczono również w warsztatach terenowych związanych z przedstawieniem efektów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji, w tym gospodarczych.