Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Informacja nt. trwających prac nad przeprowadzeniem badania i przygotowaniem raportu pn. Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju


Informujemy, że konsorcjum firm Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz WYG PSDB Sp. z o.o. jest wykonawcą badania pn. Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju, realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Podkarpackiego, w terminie maj – listopad 2016 r.

Celem głównym badania jest zidentyfikowanie funkcji, potencjałów i barier rozwojowych miast województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie to posłuży wypracowaniu i realizacji regionalnej polityki miejskiej województwa.

Na aktualnym etapie prac rozpoczęto następujące elementy procesu badawczego:

- Rozpoczęto badanie CATI, poprzedzone pilotażem, który nie wykazał problemów
z realizacją. Mieszkańcy miast stosunkowo chętnie udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu;

- Zatwierdzono listy polecające do badania CAWI i IDI;

- Rozpoczęto realizację badania CAWI – przygotowanie zaproszeń;

- Rozpoczęto realizację badania IDI – umawianie wywiadów;

- Rozpoczęto desk research oraz zbieranie informacji o czasach dojazdów (dane zbierane będą w kilku cyklach) i dostępności komunikacyjnej miast względem otoczenia;

- Rozpoczęto zawężenie wyboru źródeł do analizy dyskursu;


Na obecnym etapie nie odnotowano problemów w procesie badawczym ani zagrożeń dla realizacji celów badania.

Celem głównym badania jest zidentyfikowanie potencjału i barier rozwojowych oraz stopnia realizacji podstawowych funkcji w ramach realizowanej polityki rozwoju, w tym szczególnie funkcji gospodarczej wszystkich miast województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych biegunów wzrostu[1], wskazanych w Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020.

logoue

[1] Regionalne bieguny wzrostu: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica, Ropczyce, Jarosław, Przeworsk, Sanok, Lesko