Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności
(w I półroczu 2017 r.)
2 127 687
maleje
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,54 maleje
szara kropka
Saldo migracji
wewnętrznych
i zagranicznych
na 1000 ludności (2016)
- 0,8 strzalka maleje pozytywnie 
szara kropka
Współczynnik urbanizacji
(2016)
41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2017) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB w cenach bieżących
(2015)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R
w PKB (2014)
1,38 % rośnie
szara kropka

Podmioty gospodarki
narodowej wpisane 
do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
w sektorze
przedsiębiorstw (2017)
3 750,01 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2017)

235,8 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

"Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju" - raport końcowy

Prezentujemy Państwu kolejne opracowanie powstałe na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. "Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju". Badaniem objęte zostały wszystkie miasta województwa podkarpackiego.

Powyższy raport przedstawia wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie potencjału i barier rozwojowych miast województwa podkarpackiego oraz stopnia realizacji podstawowych funkcji przez te ośrodki. W wymiarze przedmiotowym szczególnym obszarem zainteresowania była rola gospodarcza, natomiast w wymiarze podmiotowym – bieguny wzrostu wskazane w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020.

W badaniu, prowadzonym od maja do listopada 2016 roku, wykorzystano dwanaście metod i technik badawczych, łącząc podejście ilościowe z jakościowym. Analizy desk research, statystyczną oraz benchmarkingową, obejmujące 51 miast Podkarpacia (a w wybranych zagadnieniach również ich otoczenie), uzupełniono m.in. wywiadami CATI, CAWI oraz IDI (z przedstawicielami samorządów, biznesu, sektora nauki i społecznego). W interpretacji wyników zaangażowany został sześcioosobowy panel ekspertów, natomiast o oczekiwaniach władz miast (biegunów wzrostu) dyskutowano podczas spotkania warsztatowego w Rzeszowie. Badanie objęło także analizę treści i dyskursu prowadzonego w internecie w odniesieniu do miast.

Wykonane analizy pozwoliły na ocenę sytuacji i trendów miast Podkarpacia m.in. w zakresie kapitału ludzkiego, aktywności społecznej, jakości życia, roli gospodarczej, relacji przestrzennych, wizerunku oraz zanieczyszczeń powietrza.

Zapraszamy do zapoznania sie z raportem dostępnym w w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne link

logoue