Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Konferencja pt. „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim- kierunki rozwoju”


14 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.  „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim- kierunki rozwoju”. Organizatorem konferencji było Regionalne Obserwatorium Terytorialne.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań, które obrazowały stan przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego, a także funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu w regionie oraz wymiana poglądów na temat wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Konferencja miała również na celu skłonienie do refleksji nad koniecznością podjęcia działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Konferencję otworzył Pan Marszałek Stanisław Kruczek, który na wstępie poruszył kwestię „Konstytucji dla biznesu”, pakietu 5 ustaw opracowanych w celu stworzenia korzystnych, przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Konstytucja dla biznesu zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Pan Marszałek podzielił się również z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie głos zabrał Pan dr Paweł Wais- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, prezentując regionalne uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego oraz działania podejmowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego i jego równoważenia.

Kolejnym prelegentem był Pan Bogusław Kapusta- Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, który przedstawił założenia badania realizowanego przez Narodowy Bank Polski pn. „Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”. Prezentację z wyników badania przedsiębiorczości dotyczącą  województwa podkarpackiego omówił Marek Demus, naczelnik Wydziału Statystyczno- Dewizowego Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie. Zaprezentował on bieżącą sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w województwie podkarpackim. Omówił również bariery i czynniki hamujące rozwój przedsiębiorstw. Głównymi barierami w działalności inwestycyjnej w opinii przedsiębiorców są: otoczenie prawne/fiskalne, niewystarczające środki własne, niski popyt czy wysokie koszty prawne. Wśród czynników hamujących rozwój wymieniono przede wszystkim dużą konkurencję w branży, słaby/ niepewny popyt, duże ryzyko przeinwestowania. Podkreślona została również zauważona przez respondentów potrzeba wprowadzenia innowacji, unowocześnienia lub usprawnienia technologii.

Pan dr Marek Cierpiał Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie zaprezentował dane statystyczne dotyczące przedsiębiorczości w perspektywie regionalnej. W prezentacji zwrócono uwagę na nierównomierne rozmieszczenie przedsiębiorczości w województwie oraz niskie nasycenie przedsiębiorczością. Z danych statystycznych wynika, że województwo podkarpackie jest regionem wyróżniającym się najniższym wskaźnikiem zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w Polsce (80 zarejestrowanych podmiotów na 1000 mieszkańców) jednym z najniższych wskaźników spółek handlowych (68 na 10 tys. ludności). Podkarpacie należy również do regionów o jednym z najniższych miesięcznych wynagrodzeń brutto.
Prelegent podkreślił również mocne strony województwa, wśród których wyróżnia się wyższą niż średnia dla kraju dynamiką przychodów ze sprzedaży na eksport oraz dynamiką nakładów inwestycyjnych, a także jednym z najwyższych wskaźników rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach. Podkarpacie jest również regionem o najwyższych nakładach inwestycyjnych na działalność B+R. Wskazał została także konieczność współdziałania w zakresie wydatków inwestycyjnych samorządów i przedsiębiorstw.

W trakcie konferencji przedstawione zostały również wyniki badania dotyczącego analizy potencjału przedsiębiorczości oraz identyfikacji kierunków rozwoju sektora przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji. Raport z realizacji z badania zaprezentował Pan Tomasz Klimczak, przedstawiciel konsorcjum Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” realizującego badanie.

Pani dr Maria Ragan, główny specjalista Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zaprezentowała wstępny raport z badania dotyczącego potencjału i działalności instytucji otoczenia biznesu w województwie podkarpackim.

Prelekcje wygłosili również Pan Dominik Wasiluk- ekspert z Ministerstwa Rozwoju nt. wybranych projektów strategicznych w zakresie przedsiębiorczości oraz Pani Grażyna Czerwińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  o ofercie PARP dla sektora MŚP.

Zagadnienia te stały się okazją do dyskusji o wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami w województwie oraz kierunkach dających możliwość rozwoju przedsiębiorstwom.

Konferencja dała możliwości do zaprezentowania nowego rozwiązania, jakim jest Podkarpacka Platforma Wspierania Biznesu przedstawiona przez Pana Grzegorza Karpiuka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Platforma została utworzona w celu zapewnienia przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych oraz wzbogacenia oferty Instytucji Otoczenia Biznesu o usługi proinnowacyjne, odpowiadające na realne potrzeby przedsiębiorstw.

Pan Bartosz Jadam, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji omówił założenia i cele jego funkcjonowania. Podstawą funkcjonowania Centrum jest współdziałanie wiodących podkarpackich uczelni i województwa w celu wsparcia rozwoju nowych technologii  i  współpracy nauki z biznesem.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorców z terenu województwa oraz wyższych uczelni.

Prezentacje z prelekcji zamieszczone zostały poniżej.