Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

"Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim - kierunki rozwoju" - raport końcowy

Przedstawiamy Państwu opracowanie powstałe na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pt. „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim - kierunki rozwoju”. Badanie prowadzone było w okresie od września do listopada 2017 r.

Celem głównym badania była analiza potencjału w zakresie przedsiębiorczości oraz identyfikacja kierunków rozwoju sektora przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego. W jego ramach wykorzystano szeroki wachlarz źródeł danych oraz metod badawczych. Podstawowe znaczenie miała analiza danych zastanych, przede wszystkim z rejestru REGON, statystyki GUS, stron internetowych, a także komercyjnych baz danych największych firm Bisnode oraz  Navigator. Analiza ta została uzupełniona m.in. wywiadami CAPI, CATI, CAWI, a także IDI. W badaniu wykorzystano również zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami podkarpackich startupów, oraz  panel ekspertów.

Wyniki badania zawierają informacje pozwalające na efektywne wsparcie działań z zakresu przedsiębiorczości. Przeprowadzone analizy pozwalają poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat zmian w zakresie potencjału innowacyjnego podkarpackich przedsiębiorstw. Zalecenia odnośnie kierunków rozwoju potencjału innowacyjnego sektora przedsiębiorstw, mają pozwolić Samorządowi Województwa Podkarpackiego ocenić słuszność dotychczasowych działań podejmowanych w ramach Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, a także podjąć właściwe decyzje, co do dalszego kierunku prowadzonej polityki rozwoju regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.