Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

"Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2016" - raport końcowy

Prezentujemy Państwu raport pt. "Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2016". Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2013 r.

Głównymi obszarami badawczymi w tegorocznym opracowaniu, oprócz wybranych czynników wzrostu gospodarczego, czy atrakcyjności regionu, była także sytuacja demograficzna i warunki życia ludności, potencjał sektora przedsiębiorstw, w tym przemysłu, dostępność transportowa i infrastrukturalna, jak też wykorzystanie funduszy europejskich. Sytuacja demograficzna kształtuje ważne determinanty rozwoju gospodarczego, m.in. popyt konsumpcyjny i podaż zasobów pracy. Starzenie się społeczeństwa, pogarszająca się struktura zasobów pracy, czy procesy migracyjne zachodzące w województwie to ważne obszary będące celem monitorowania zmian zachodzących w regionie. Osiągnięcia naukowo-techniczne oraz ich praktyczne wykorzystanie w gospodarce w coraz większym stopniu decydują o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zmiany technologiczne stymulują rozwój gospodarczy, który sprzyja rozwojowi technologicznemu. Ten zaś jest najważniejszym czynnikiem produktywności. Ważnym obszarem badawczym w niniejszym opracowaniu była również dostępność transportowa i infrastrukturalna. Jej dopasowanie do potrzeb regionu wpływa na procesy rozwojowe zachodzące w regionie. Fundusze europejskie były i będą nadal silnym bodźcem modernizacyjnym regionu. Ich właściwe wykorzystanie przyczynia się w znacznym stopniu do budowania solidnych fundamentów rozwoju. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dzięki wspomnianym wyżej funduszom, jak też podnoszenie kwalifikacji ludności bez względu na miejsce zamieszkania i status materialny wpływają pozytywnie na uwolnienie aktywności społeczeństwa i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Oprócz wymienionych obszarów badawczych w raporcie znalazły się również analizy dot. rolnictwia, środowiska naturalnego, czy zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez jednostki samorządu terytorialnego w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.