Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pt. „Ludność oraz ruch naturalny w województwie podkarpackim w 2014 roku na tle innych województw” oraz „Ludność Polski, a ludność innych krajów”

Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Ludność Polski, a ludność innych krajów" dotyczące Ludności, a także ruchu naturalnego w Polsce w 2013 r. na tle wybranych krajów. Natomiast drugie opracowanie pt. „Ludność oraz ruch naturalny w województwie podkarpackim w 2014 roku na tle innych województw" dotyczy stanu, struktury oraz ruchu naturalnego ludności województwa podkarpackiego w 2014 r.

Prezentujemy ekspertyzę pn. "Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim".


Prezentujemy ekspertyzę pn. "Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim", przygotowywaną przez zespół ekspercki w składzie: prof. dr hab. Tomasz Komornicki (kierownik zespołu), dr Piotr Rosik, mgr Barbara Szejgiec, mgr Karol Kowalczyk, mgr Sławomir Goliszek oraz dr Marcin Stępniak, na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Konferencja informacyjno – promocyjna w Rzeszowie


26 czerwca 2015 r. na zakończenie realizacji projektu 5.2.1. PO KL ,,Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego” odbyła się w Rzeszowie konferencja informacyjno – promocyjna.