LOGOUE nowe

 

Zapraszamy na konferencję pn. Rozwój społeczno – gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań, organizowaną przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem konferencji jest prezentacja przeprowadzonych w tym roku badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Tegoroczne badania podejmowały głównie problematykę dotyczącą sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego, w szczególności PKB, obszarów wiejskich i pomocy społecznej.

W związku z powyższym organizowane wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, w tym do przedstawicieli regionalnych instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie. Ważność prezentowanych zagadnień skłania także do zaproszenia na konferencję przedstawicieli środowiska biznesowego oraz jednostek B+R.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2018r. w Rzeszowie w Hotelu Classic, ul. Armii Krajowej nr 32, 35-327 Rzeszów.

 

Program konferencji:

9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników / kawa powitalna

10:00 - 10:20
Otwarcie konferencji
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

10:20 - 10:40
Bieżąca sytuacja społeczno – gospodarcza województwa podkarpackiego a wyzwania rozwojowe.
dr Marek Cierpiał Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

10:40 -11:00
Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego - wnioski dla polityki regionalnej.
Metodyka szacowania PKB na poziomie powiatów województwa podkarpackiego.
dr Dorota Ciołek - Instytut Rozwoju w Sopocie, Uniwersytet Gdański, członek zespołu realizującego badanie Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego - wnioski dla polityki regionalnej województwa.

11:00 - 11:20
PKB podkarpackiego na tle innych województw oraz w układzie powiatów i subregionów województwa.
dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - Instytutu Rozwoju w Sopocie, Uniwersytet Gdański, członek zespołu realizującego badanie Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego - wnioski dla polityki regionalnej województwa.

11:20 - 11:40
Wnioski i zalecenia do polityki regionalnej województwa podkarpackiego w horyzoncie czasowym do roku 2030.
prof. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Instytut Rozwoju w Sopocie, kierownik zespołu realizującego badanie Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego - wnioski dla polityki regionalnej województwa.

11:40 - 12:00
Pytania i dyskusje

12:00 - 12.30
Przerwa kawowa

12.30 – 13.00
Sytuacja społeczno – gospodarcza obszarów wiejskich - prezentacja wyników końcowego raportu z badania "Obszary wiejskie w województwie podkarpackim".
dr hab. Monika Stanny - prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

13.00 – 13.30
Nowy profil klienta pomocy społecznej: wyzwania dla kadr pomocy społecznej w regionie.
dr Izabela Grabowska - przedstawiciel Wykonawcy EGO – Evaluation for Government Organizatons s.c. realizującego badanie pn. Jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego wobec wyzwań pomocy społecznej.

13:30 - 14:00
Pytania i dyskusje, podsumowanie konferencji

14:00
Obiad

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja na niniejszą konferencję została zakończona.