Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Przygotowanie projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PSRT WP) stanowi odpowiedź na nowe cele polityki spójności na lata 2021-2027, wynikające m.in. z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto obejmuje cele strategiczne na poziomie rządowym oraz samorządowym. Jest to kompleksowy dokument w zakresie wszystkich gałęzi transportu.

Projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, wypełnia cele krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Na poziomie regionalnym Program jest zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 28 września 2020 r. (Uchwała Nr XXVII/458/20).

PSRT WP poprzez zintegrowanie ze Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz programem regionalnym na lata 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) wpisuje się w założenia europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego na lata 2021-2027, zapewniając tam, gdzie to jest możliwe, komplementarność projektów planowanych do realizacji zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Podstawę prawną do opracowania PSRT WP stanowi art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 poz. 547oraz Uchwała nr 140/3157/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2020 r.

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1057) trwały nie krócej niż 35 dni (łącznie 39 dni – od 28 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r.).

Zgłoszone w toku konsultacji społecznych uwagi i wnioski do projektu Programu wraz z projektem Prognozy zostały przyjęte Uchwałą Nr 376/7505/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Projekt PSRT WP, zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1057), poddany został również procedurze oceny ex-ante realizowanej przez zewnętrznego wykonawcę. Wnioski z ewaluacji zawarte zostały w Programie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 384/7632/22 z dnia z 27 kwietnia 2022 r. przyjął projekt Programu strategicznego rozwoju transportu województwa podkarpackiego do roku 2030 (wersja 2.0). Ponadto Uchwałą Nr 386/7703/22 z dnia z 10 maja 2022 r. przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko dla PSRT WP do roku 2030 (wersja 2.0). Dokumenty wraz z Raportem z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego (…) przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 386/7704/22 z dnia z 10 maja 2022 r. przekazano do oceny Komisji Europejskiej.

Poniżej prezentujemy Państwu dokumenty przyjęte przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Do pobrania:

  1. PSRT WP do roku 2030 w 2.0 (plik PDF, rozmiar 18.59 KB)
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko (plik PDF, rozmiar 24.35 KB)
  3. Raport z wypełnienia warunkowości podstawowej w zakresie CP3 (plik PDF, rozmiar 1.09 MB)