opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Podstawę transportu pasażerskiego i towarowego w województwie podkarpackim stanowi sieć infrastruktury drogowej. Tworzą ją drogi krajowe i wojewódzkie, uzupełnione drogami powiatowymi i gminnymi. Przez województwo przebiega również autostrada A4, budowana jest droga ekspresowa S19.

Ogólna długość dróg publicznych wszystkich kategorii i rodzajów nawierzchni w 2019 r. wyniosła w województwie podkarpackim 21340,3 km, z czego 77,0% stanowiły drogi o nawierzchni twardej ulepszonej. W porównaniu z 2016 r. na Podkarpaciu przybyło ponad 240 km dróg.

W województwie podkarpackim pierwsze odcinki dróg najwyższego rzędu, tj. dróg ekspresowych i autostrad oddano do użytkowania w 2012 r., a ich łączna długość wynosiła 13 km. W kolejnych latach nastąpił bardzo intensywny rozwój tego typu dróg. Od 2017 r. przez Podkarpacie przebiegało już 183 km takich dróg. Ostatnie odcinki autostrady oddano do użytkowania w 2016 r. i od tego czasu ich długość w województwie podkarpackim wynosi 152,5 km, a długość dróg ekspresowych przebiegających przez województwo od 2017 r. wynosi 30 km.

W 2019 r. gęstość dróg ekspresowych i autostrad na Podkarpaciu wynosiła 10,2 km na 1000 km2, przy średniej dla Polski wynoszącej 13,1 km na 1000 km2 (w 2016 r. było to odpowiednio 9,2 km i 10,1 km). Pod względem wielkości tego wskaźnika województwo podkarpackie plasowało się w 2019 r. na 10. miejscu w kraju.

Mapa. Długość dróg ekspresowych i autostrad na 1000 km2 według województw w 2019 r.

Na 1000 km2 Podkarpackie 10,2, Małopolskie 12,0, Świętokrzyskie 9,0, Śląskie 28,1, Opolskie 9,4, Dolnośląskie 21,3, Lubelskie 5,4, Łódzkie 24,7, Mazowieckie 11,6, Wielkopolskie 16,0, Kujawsko-Pomorskie 13,3, Lubuskie 18,4, Podlaskie 5,1, Warmińsko-Mazurskie 10,0, Pomorskie 9,2, Zachodniopomorskie 12,8, Polska 13,1

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.225.

 

Długość dróg krajowych o nawierzchni twardej na Podkarpaciu w 2019 r. wynosiła 926,6 km. W porównaniu z 2016 r. tego typu dróg przybyło 7,2 km, tj. 0,8%. W kraju wzrost ten wyniósł 0,3%. W latach 2016-2019 Podkarpacie należało do województw o największym wzroście tego wskaźnika.

Gęstość dróg krajowych o nawierzchni twardej w końcu 2019 r. wyniosła na Podkarpaciu 5,19 km na 100 km2 (w kraju 6,22 km), co plasowało województwo podkarpackie na 12. miejscu w Polsce, a także na 3. miejscu wśród województw Polski Wschodniej. W 2016 r. wartość tego wskaźnika wynosiła w województwie podkarpackim 5,15 km na 100 km2, a w kraju 6,20 km na 100 km2.

Mapa. Długość dróg krajowych o nawierzchni twardej na 100 km2 według województw w 2019 r.

Na 100 km2 Podkarpackie 5,19, Małopolskie 7,24, Świętokrzyskie 6,46, Śląskie 10,27, Opolskie 8,28, Dolnośląskie 7,10, Lubelskie 4,15, Łódzkie 8,16, Mazowieckie 6,84, Wielkopolskie 5,81, Kujawsko-Pomorskie 6,77, Lubuskie 6,50, Podlaskie 4,93, Warmińsko-Mazurskie 5,48, Pomorskie 4,99, Zachodniopomorskie 5,03, Polska 6,22

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.226.

 

W 2019 r. przez Podkarpacie przebiegało 1722,5 km dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej. W porównaniu z 2016 r. ich długość wzrosła o 28,7 km, tj. o 1,7% (w kraju o 1,5%). Na 100 km2 powierzchni województwa, tego typu dróg było 9,7 km (w kraju – 9,4 km), co dawało 6. lokatę w skali kraju oraz 1. wśród województw Polski Wschodniej.  W porównaniu z 2016 r. wskaźnik ten zarówno w województwie, jak i w Polsce uległ nieznacznej poprawie i wciąż pozostawał na zbliżonym poziomie (wynosił on odpowiednio 9,5 i 9,2).

Mapa. Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej na 100 km2 według województw w 2019 r.

Na 100 km2 Podkarpackie 9,7, Małopolskie 9,4, Świętokrzyskie 9,5, Śląskie 12,2, Opolskie 9,1, Dolnośląskie 12,4, Lubelskie 9,3, Łódzkie 7,5, Mazowieckie 8,6, Wielkopolskie 9,5, Kujawsko-Pomorskie 9,7, Lubuskie 11,4, Podlaskie 6,8, Warmińsko-Mazurskie 8,0, Pomorskie 10,0, Zachodniopomorskie 9,4, Polska 9,4

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.227.

 

W 2019 r. w województwie podkarpackim eksploatowanych było 978 km linii kolejowych normalnotorowych (analogicznie jak w 2016 r.), z których 392 km było zelektryfikowanych (w 2016 r. długość linii zelektryfikowanych wynosiła 369 km). Długość linii kolejowych normalnotorowych o dwu- i więcej torach wynosiła w 2019 r. 233 km (232 w 2016 r.).

Wskaźnik długości linii kolejowych normalnotorowych w 2019 r. wynosił 5,5 km na 100 km2 i pozostawał na takim samym poziomie jak w 2016 r. (w kraju wynosił on odpowiednio 6,2 km i 6,1 km).

Mapa. Długość eksploatowanych linii kolejowych na 100 km2 według województw w 2019 r.

Na 100 km2 Podkarpackie 5,5, Małopolskie 7,1, Świętokrzyskie 6,2, Śląskie 15,6, Opolskie 8,4, Dolnośląskie 8,6, Lubelskie 3,9, Łódzkie 5,9, Mazowieckie 4,8, Wielkopolskie 6,3, Kujawsko-Pomorskie 7,4, Lubuskie 6,6, Podlaskie 3,7, Warmińsko-Mazurskie 4,7, Pomorskie 6,5, Zachodniopomorskie 5,2, Polska 6,2

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.229.

 

Pod względem wartości tego wskaźnika Podkarpacie znajdowało się na 11. miejscu w kraju i na 2. miejscu wśród województw Polski Wschodniej (po województwie świętokrzyskim).

Wykres. Długość eksploatowanych linii kolejowych na 100 km2 w województwie podkarpackim na tle Polski i województw Polski Wschodniej w latach 2016-2019.

W 2015 Polska	6,2, lubelskie 4,1, podkarpackie	 5,5, podlaskie, 3,2, świętokrzyskie 6,2, warmińsko-mazurskie 4,7, w 2016 Polska 6,1, lubelskie 4,2, podkarpackie 5,5, podlaskie 3,2, świętokrzyskie 6,2, warmińsko-mazurskie 4,5, w 2017 Polska 6,1, lubelskie 4,2, podkarpackie 5,0, podlaskie 3,6, świętokrzyskie 6,2, warmińsko-mazurskie 4,5, w 2018 Polska 6,2, lubelskie 4,2, podkarpackie 5,5, podlaskie 3,8, świętokrzyskie 6,2, warmińsko-mazurskie 4,5, w 2019 Polska 6,2, lubelskie 3,9, podkarpackie 5,5, podlaskie 3,7, świętokrzyskie 6,2, warmińsko-mazurskie 4,7

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.229.

 

W 2019 r. ruch pasażerów w portach lotniczych (bez tranzytu) zwiększył się w Polsce o 43,6% w porównaniu z 2016 r. Liczba przybyłych pasażerów była większa o 43,7%, a pasażerów odprawionych o 43,5%. Łącznie w portach lotniczych na terenie kraju odprawiono około 50 mln pasażerów (34 mln w 2016 r.).

Mapa. Lotniska użytku publicznego certyfikowane według województw w 2019 r.

Podkarpackie Rzeszów-Jasionka, Małopolskie Kraków-Balice, Śląskie Katowice-Pyrzowice, Dolnośląskie Wrocław-Starachowice, Lubelskie Lublin, Łódzkie Łódź, Mazowieckie Warszawa-Modlin, Chopina w Warszawie, Wielkopolskie Poznań-Ławica, Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz, Lubuskie Zielona Góra- Babimost, Warmińsko-Mazurskie Olsztyn-Mazury, Pomorskie Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Zachodniopomorskie Szczecin- Goleniów

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.237.

 

Istotne znaczenie w infrastrukturze komunikacyjnej województwa podkarpackiego odgrywa Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. W 2019 r. z Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka wykonano ogółem 26246 lotów (12687 w 2016 r.).

Na przestrzeni lat 2016-2018 w porcie systematycznie wzrastał ruch pasażerów (z 664,1 tys. w 2016 r. do 771,3 tys. w 2018 r.), jedynie w 2019 r. liczba pasażerów nieznacznie spadła (o 409 osób) i wynosiła 770,9 tys. pasażerów.

Liczba pasażerów przybyłych w 2019 r wyniosła 385,0 tys. osób i była o 16,7% większa niż w 2016 r., zaś liczba pasażerów odprawionych – 385,9 tys. osób i wzrosła o 15,4%.

Pod względem przewiezionych pasażerów w 2019 r. województwo podkarpackie znajdowało się na 7. miejscu w kraju (podobnie jak w 2016 r.). Wśród województw zdecydowanie dominowało województwo mazowieckie, w którym udział ruchu pasażerów w krajowych portach lotniczych wynosił 44,8% (w 2016 r. 46,1%). W województwie podkarpackim wskaźnik ten wynosił 1,6% i w porównaniu z 2016 r. zmniejszył się o 0,3 p.proc.

Wśród pasażerów przybyłych do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka, zdecydowaną większość stanowią osoby przybyłe z portów zagranicznych. W 2019 r. było ich 278,5 tys. osób, wobec 106,6 tys. osób przybyłych z portów krajowych (w 2016 r. stanowili oni odpowiednio 245,0 tys. i 84,8 tys. osób).

Liczba pasażerów odprawionych utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie w odniesieniu do liczby pasażerów przybyłych. W 2019 r. z Portu Lotniczego odprawiono 275,2 tys. osób do portów zagranicznych i 110,6 tys. osób do portów krajowych (w 2016 r. stanowili oni odpowiednio 246,3 tys. i 88,0 tys. osób).

Wśród województw Polski Wschodniej województwo podkarpackie, podobnie jak w latach poprzednich, zajmowało 1. miejsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów, kolejną lokatę zajmowało województwo lubelskie i warmińsko-mazurskie (w którym port lotniczy funkcjonuje od 2016 r.). W dwóch województwach Polski Wschodniej, tj. podlaskim i świętokrzyskim, lotniska nie funkcjonowały.

Wykres. Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy i wyjazdy) w województwach Polski Wschodniej w latach 2016-2019

W tys. osób 377,6 Lubuskie, 664,1Podkarpackie, 43,6 Warmińsko-Mazurskie w 2016, 430,3 Lubuskie, 693,5 Podkarpackie, 104,9 Warmińsko-Mazurskie w 2017, 459,2 Lubuskie, 771,3 Podkarpackie, 121,9 Warmińsko-Mazurskie w 2018, 356,3 Lubuskie, 770,9 Podkarpackie, 149,9 Warmińsko-Mazurskie w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.238.

 

Ponadto, na terenie województwa podkarpackiego, według wykazu lotnisk sporządzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, na terenie województwa podkarpackiego wpisano (na dzień 22 lipca 2020 r.) do rejestru lotnisk cywilnych funkcjonujące:

  • lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w Mielcu,
  • lotnisko użytku publicznego niepodlegające certyfikacji w Turbii koło Stalowej Woli,
  • lotnisko Rzeszów – zarządzane przez Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,
  • lotnisko Sanok - Baza – zarządzane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • lotnisko w Krośnie - zarządzane przez Gminę Miasto Krosno.

Oprócz lotnisk na terenie Podkarpacia, według wykazu lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk (sporządzonego na dzień 18 września 2020 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego), funkcjonuje 23 lądowiska. Z pośród lądowisk największą grupę stanowią lądowiska śmigłowcowe – 14 lądowisk, z których 13 należy do szpitali, a 1 do osoby prywatnej oraz 9 lądowisk samolotowych.