(opracowano na podstawie:

- Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne, kwiecień 2019 r.).

Według sporządzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku” (Warszawa, czerwiec 2017 r.) obecny stan infrastruktury telekomunikacyjnej podlega procesowi stopniowej zastępowalności konwencjonalnych sieci przez technologie światłowodowe w nowych inwestycjach telekomunikacyjnych. Istniejąca sieć kabli miedzianych parowych i współosiowych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.

Gęstość infrastruktury liniowej na terenie województwa podkarpackiego w 2016 r. wynosiła 1,11 km/km2, co stanowi wysokie 6. miejsce wśród województw w Polsce - średnia dla kraju 1,57 km/km2. Istotny wpływ na tak wysoką pozycję województwa podkarpackiego ma realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW) oraz oddanie do eksploatacji na przełomie lat 2015 i 2016 ponad 2 tysięcy km sieci światłowodowej szkieletowo-dystrybucyjnej i 203 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom na terenie województwa, zniknęły obszary pozbawione dostępu do szybkiego Internetu, czyli tzw. „białe plamy”.

Zgodnie z przeprowadzoną w 2016 r. inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej, liczba węzłów własnych operatorów (bez węzłów wirtualnych ) wynosiła 18 178. Powyższy wskaźnik jest bezpośrednio związany z poziomem zurbanizowania, średnio jeden węzeł telekomunikacyjny przypada na 1 km2, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim czy lubuskim przypada na 3 km2.

Tabela. Liczba węzłów z podziałem na medium stan na 2016 r.

Liczba węzłów

Liczba węzłów światłowodowych

Liczba węzłów połączonych z liniami światłowodowymi

Liczba węzłów kablowych

Liczba węzłów radiowych

18 178

8 037

6 306

7 263

7 906

Źródło: opracowanie własne PBPP (dalej Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego) w Rzeszowie podstawie raportu UKE (Diagnoza, s.342)

Liczba węzłów dostępowych w województwie podkarpackim wyniosła 14 108. Mniej węzłów dostępowych znajduje się na obszarze miast powyżej 100 tyś. mieszkańców, niż na obszarze mniejszych miejscowości. Wynika to z architektury sieci i lokowania elementów wyższych warstw sieci w miejscowościach o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Mapa. Rozmieszczenie inwestycji na terenie województwa podkarpackiego pn. ”Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Mapa. Rozmieszczenie inwestycji na terenie województwa podkarpackiego pn. ”Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Źródło: opracowanie własne PBPP w Rzeszowie na podstawie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Diagnoza, s.343)

 

Tabela. Liczba miejscowości, w których podmioty zadeklarowały obecność własnych węzłów dostępowych sieci telekomunikacyjnych stan na 2016 r.

Liczba miejscowości ogółem

0 PT

1 PT

2 PT

3÷9 PT

10 PT

lub więcej

1717

447

394

303

552

21

Źródło: opracowanie własne  PBPP w Rzeszowie na podstawie raportu UKE (Diagnoza, s.343)

 

W województwie podkarpackim ze względu na ukształtowanie terenu oraz tzw. chropowatość, występują miejscowości bez dostępu do internetu mobilnego typu LTE (dalej Long Term Evolution). W stosunku do lat ubiegłych widać tu jednak istotną poprawę.

Mapa. Udział poszczególnych technologii w zasięgu Internetu mobilnego oraz miejscowości bez dostępu do internetu  w 2016 r.

Na wykresie pokazany jest udział technologii w sprawozdanych zasięgach. Ze sprawozdanych danych wynika, że 3259 miejscowości w Polsce nie jest w zasięgu sieci LTE. Bez dostępu do Internetu jest 3080 miejscowości. Zostały one przedstawione na mapie poniżej. W poprzednim roku miejscowości bez dostępu do Internetu było 4299, więc widać tu istotną poprawę. Należy jednak podkreślić, że 99% tych miejscowości, to skupiska kilku-kilkunastu budynków. Wśród technologii mobilnych prym wiedzie LTE, które stanowi ponad 82% udział w zasięgach sieci mobilnych.

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. (UKE czerwiec 2017) (Diagnoza s.344)