(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Województwo podkarpackie posiada znaczne zasoby pozwalające rozwijać działalność gospodarczą, m.in. specjalne strefy ekonomiczne.

Główne działania zarządzających strefami, mające na celu ich rozwój, związane są z nabywaniem nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizacją i rozbudową infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej obszarze. Znaczące przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury z reguły podejmowane są wspólnie z samorządami lokalnymi i gestorami mediów.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 3 specjalne strefy ekonomiczne: Mielecka, Tarnobrzeska i Krakowska. Do końca 2019 r. strefy swoim zasięgiem obejmowały nieruchomości położone na terenie 14 miast i 24 gminy (na terenie Krosna działają 2 strefy Krakowska i Mielecka, na terenie gminy Jedlicze działają 2 strefy Tarnobrzeska i Mielecka).

Zgodnie z planami rozwoju poszczególnych stref ekonomicznych na terenie województwa preferuje się:

  • branżę chemiczną, materiały budowlane i branżę elektromaszynową; przemysł meblarski i przetwórstwo tworzyw sztucznych (Tarnobrzeska SSE - dalej Specjalna Strefa Ekonomiczna);
  • projekty inwestycyjne, które przyczynią się do rozwoju klastra „Dolina Lotnicza”, branżę elektromaszynową i chemiczną; przemysł meblarski i przetwórstwo tworzyw sztucznych (Krakowska SSE);
  • branżę lotniczą, branżę elektromaszynową i chemiczną; przemysł meblarski i przetwórstwo tworzyw sztucznych (Mielecka SSE).

Na atrakcyjność gospodarczą, w tym turystyczną, wpływa w znacznym stopniu infrastruktura transportowa. Rozbudowa i nowe kierunki lotów prężnie rozwijającego się lotniska Jasionka wpływają na wzrost pasażerów korzystających z podkarpackiego lotniska. W 2019 r. z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka wykonano ogółem 26246 lotów (12687 w 2016 r.). W porównaniu z 2016 r. wzrosła zarówno liczba przyjeżdzających (o 16,7%), jak i wyjeżdzających (o 15,4%). Jednak udział ruchu pasażerów lotniska stanowił zaledwie 1,6% krajowego pasażerskiego ruchu lotniczego (w 2016 r. – 2,1%).

Wśród województw Polski Wschodniej pod względem długości dróg ekspresowych i autostrad na 1000 km2 Podkarpacie znajdowało się na 1. miejscu.

Gęstość dróg krajowych o nawierzchni twardej w końcu 2019 r. wyniosła na Podkarpaciu 5,19 km na 100 km2 (w kraju 6,22 km), co plasowało województwo podkarpackie na 12. miejscu w Polsce, a także na 3. miejscu wśród województw Polski Wschodniej. W 2016 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 5,15 km na 100 km2 w województwie podkarpackim, a w kraju 6,20 km na 100 km2.

Istotny wpływ na rozwój gospodarczy, w tym rozwój turystyki ma infrastruktura komunalna jak sieć gazowa, wodociągowa czy kanalizacyjna, a także zasoby mieszkaniowe.

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej na 100 km2 na Podkarpaciu była jedną z najdłuższych wśród województw i w 2019 r. wynosiła 103,7 km, a w porównaniu do 2016 r. była dłuższa o 6,2 km. Odsetek mieszkańców z dostępem do sieci gazowej wynosił w 2018 roku 72,7% i był zdecydowanie najwyższy w Polsce.

W 2019 r. ponad 81% mieszkańców Podkarpacia korzystało z wodociągu, (co jest najniższą wartością spośród wszystkich województw w Polsce). W porównaniu do 2016 r. wskaźnik ten wzrósł o 4,2 p. proc. (w kraju o 3,9 p. proc.).

W rankingu województw Podkarpacie zajmowało 10. miejsce pod względem udziału ludności korzystającej z kanalizacji, a wśród województw Polski Wschodniej lepszy wskaźnik miało tylko województwo warmińsko-mazurskie (74,6%).

Region zajmuje czołową pozycję pod względem tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz standardu zasobów mieszkaniowych. W 2019 r. w województwie podkarpackim zostało oddanych do użytkowania 4,3 mieszkań na 1000 ludności (o 0,6 więcej niż w 2016 r.). Pomimo dużej liczby mieszkań oddawanych do użytku w ostatnich latach, podkarpackie zajmuje 9. miejsce wśród województw (analogicznie jak w 2017 r. i w 2018 r.). W 2019 r. w Polsce zostało oddanych 5,4 mieszkań na 1000 ludności.