"Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020" opracowany został na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przez firmę zewnętrzną BioStat, w okresie wrzesień – grudzień 2014 r.

 
Cel opracowania raportu:

- ocena stopnia realizacjiStrategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020(SRW), w tym zmiany m. in. wskaźników monitoringowych realizacjiStrategiioraz osiągnięć zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznychSRW).
- ocena trafności zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych,
- a także odpowiedź, w jakim stopniu cele określone w obowiązującejStrategiiprzełożyły się na wymierne efekty prorozwojowe.

Metodologia opracowania raportu:

Raport jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz stanowiących próbę podsumowania pierwszego roku obowiązywaniaStrategii. Podstawą do przygotowania Raportu były założenia wynikające z systemu monitorowania zawartego w obowiązującejSRW, jak również względy praktyczne, wynikające z potrzeby okresowej weryfikacji postępów w realizacjiStrategii.

 
Wnioski ogólne:

Chociaż wielu efektów opisanych wStrategiinie udało się jeszcze osiągnąć, a „wejściowa” sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w wielu aspektach pozostaje w zgodności ze scenariuszem pośrednim, to zmiany wartości wskaźników pozwalają twierdzić, że województwo rozpoczyna realizację scenariusza szans określonego w SRW. Skuteczność działań względem wyznaczonych celów mogą potwierdzić zmiany wskaźników w kolejnych latach.