Dobiegają końca prace nad przygotowaniem "Raportu rocznego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020". Został on sporządzony w ramach realizacji badania przeprowadzonego przez Pracownię BIOSTAT z Rybnika na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Celem głównym badania była ocena stopnia realizacji SRW, w tym zmiany m.in. wskaźników monitoringowych realizacji Strategii oraz osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznych SRW).

Punktem wyjścia dla badania było sprawdzenie i ocena stanu realizacji SRW w okresie roku od jej przyjęcia. Ekspertyza pozwoli ocenić trafność zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych, a także odpowiedzieć, w jakim stopniu cele określone w obowiązującej Strategii przełożyły się na wymierne efekty prorozwojowe. 

Już wkrótce Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.