W dniach 18-19 maja 2015 r. przedstawiciele ROT wzięli udział we wspólnych warsztatach Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z województw, Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych, GUS/Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które odbyły się w Warszawie.

Celem warsztatów było podsumowanie i ocena dotychczasowej pracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) oraz Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych (WOBR). 

Przedstawiciele Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego, na podstawie ankiety wypełnionej przez poszczególne województwa, podsumowali działalność ROT-ów w latach 2013-2015. Zwrócono uwagę na umocowanie w strukturach urzędów, źródła finansowania, ocenę poziomu sprawności funkcjonowania, najważniejsze zadania i ich cele, przełożenie badań na rzeczywiste decyzje.

Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowali syntezę badania pt. ,,Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” oraz problematykę związaną z delimitacją Obszarów Strategicznej Interwencji, odnosząc się do zasadności ich wyznaczania, mnogości podstaw prawnych ich definiujących oraz braku wyraźnej decyzji, co do poziomu ich wyznaczania (krajowego/regionalnego).

Ze strony GUS przedstawiciele Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska zaprezentowali prowadzone i planowane projekty badawcze o charakterze regionalnym oraz możliwości zwiększenia zasobów informacyjnych Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej - PBSSP 2016 w kontekście propozycji ROT. Określono wnioski będące podstawą do dalszej współpracy, do budowy i sprawnego działania systemu informacyjnego, zasilającego wiedzą zarówno władze regionalne, jak i krajowe. Należą do nich:

- konieczność umacniania relacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces zarządzania i monitorowania rozwoju regionalnego,

- określenie ram współpracy i podziału zadań (z propozycją przypisania WOBR roli ,,dostawcy danych” dla ROT, jako jednostki analityczno-doradczej),

- wykorzystanie efektywnych form i środków przekazu (m.in. konsultowanie PBSSP na szczeblu centralnym oraz regionalnym),

- potrzebę wzajemnej edukacji, będącej niezbędnym elementem efektywnej współpracy Urzędów Statystycznych z odbiorcami, w tym z samorządem terytorialnym, która   bezpośrednio kształtuje jakość wyników.

Główną przesłanką do dalszej współpracy WOBR-ów i ROT-ów, ustaloną w trakcie warsztatów, stał się ich potencjał badawczo-analityczny, budujący ,,regionalne centra myśli strategicznej”.