Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, na zlecenie ROT, przeprowadziło badanie i opracowało Raport pt. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”.

Przygotowany Raport zawiera, zarówno kompleksową diagnozę sytuacji w województwie podkarpackim, jak i sformułowane wnioski, zalecenia oraz propozycje działań, których wdrożenie do regionalnej polityki w skuteczny i efektywny sposób przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym procesom demograficznym, zmniejszania tendencji emigracyjnych oraz wsparcia remigracyjnych.

Raport został uzupełniony o analizę kartograficzną, którapozwoliła na przedstawienie na mapach sytuacji w zakresie regionalnego zróżnicowania procesów demograficznych i migracyjnych na obszarze województwa, prezentując zarówno stopień natężenia analizowanego zjawiska, jak i istniejące pomiędzy zjawiskami relacje przestrzenne, co pozwoliło z kolei na zobrazowanie tendencji w zakresie procesów demograficznych i wyodrębnienie obszarów, do których powinno być kierowane wsparcie w latach 2014-2020.Bezpośrednim efektem zastosowania metody jest „Mini atlas demografii województwa podkarpackiego” (zał. nr 2 do Raportu).

Ponadto do zobrazowania wpływu procesów demograficznych i migracyjnych ludności województwa podkarpackiego na rozwój społeczno - gospodarczy regionu w perspektywie do 2020 r. (zał. nr 3 do Raportu) oraz do zobrazowania wpływu przyrostu zabudowy w ujęciu przestrzennym (zał. nr 1 do Raportu) została wykorzystana analiza prognostyczna.

Raport dostępny w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link