Prezentujemy opracowanie pt "Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim" wykonane przez zespół Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Obszary funkcjonalne w planowaniu przestrzennym wyznacza się w celu wykorzystania endogenicznych potencjałów terytoriów, promowania specjalizacji terytorialnej oraz minimalizacji sytuacji konfliktowych. Wprowadzenie różnych typów obszarów funkcjonalnych, przekraczających granice administracyjne gminy, jest równocześnie działaniem sprzyjającym równoważeniu poziomu zagospodarowania terenów.

W niniejszym opracowaniu zostały określone obszary o znaczeniu regionalnym wg typologii Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)3, o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej województwa. Obejmują one obszary występowania szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej, z uwzględnieniem jego skali na terenie gminy.

Opracowanie będzie podstawą do określenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekcie zmiany planu), granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.

Opracowania dostępne w dziale: Inne opracowania  - link