Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 129/2815/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Podstawa opracowania Programu

Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 jest zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2013 r. (uchwała nr XXXVII/697/13).

Dokument został przygotowany jako kryterium spełnienia warunku ex-ante w ramach celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (FS, EFRR). Program w swoim założeniu jest podstawowym dokumentem uzasadniającym realizację inwestycji transportowych finansowanych zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jak też programów operacyjnych krajowych.

PSRT WP wskazuje główne kierunki rozwoju infrastruktury transportowej mające na celu poprawę szeroko rozumianej wewnętrznej i zewnętrznej dostępności przestrzennej regionu, a także wyznacza kryteria wyboru projektów, w tym zakresie. Program obejmuje swoim zakresem również problematykę realizowanego w regionie transportu, z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi oraz w podziale na przewóz osób i towarów.

2. Wykorzystane źródła danych

Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023, posiada silne oparcie w materiale źródłowym:

Prace nad właściwym dokumentem poprzedzone zostały opracowaniem Diagnozy stanu istniejącego transportu w województwie podkarpackim, wykonaną przez pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Na potrzeby opracowania części kierunkowej, zrealizowane zostało przez zewnętrzny zespół ekspertów pod kierunkiem prof. T. Komornickiego badanie pt. Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim.
Wykorzystywano dane pochodzące od Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego umiejscowionego w DRR
W opracowaniu dokumentu udział brali eksperci regionalni, pracujący w ramach powołanego w tym celu przez Zarząd Województwa zespołu roboczego.


3. Struktura Programu

Dokument składa się z następujących czterech części:

Diagnoza stanu systemu transportowego:

  • Synteza diagnozy - wnioski z analizy
  • Powiązania systemu transportowego w układach przestrzennych

Perspektywa rozwoju systemu transportowego w układach przestrzennych:

  • Wizja rozwoju sytemu transportowego
  • Zakres wsparcia sytemu drogowego i transportowego do 2023 roku

Cele i kierunki rozwoju regionalnego systemu transportowego:

  • Cele szczegółowe
  • Działania kierunkowe
  • Kluczowe przedsięwzięcia (ROF i MOF)

System wdrażania i realizacji:

  • System realizacji,
  • Kryteria wyboru projektów,
  • Ramy finansowe,

Integralną częścią Programu są załączniki, które uwzględniają:wnioski z oceny oddziaływania na środowisko Programu oraz wnioski z oceny ex-ante, a także spriorytetyzowaną listę kluczowych projektów, realizujących wyznaczone w regionie podstawowe cele rozwoju systemu transportowego.

4. Cele szczegółowe regionalnego systemu transportowego

Cel szczegółowy 1.

Zwiększenie dostępności zewnętrznej województwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz wzmacnianie powiązań regionalnego systemu transportowego z systemem krajowym i międzynarodowym.

Cel szczegółowy 2.

Rozwój połączeń transportowych wzmacniających powiązania funkcjonalne pomiędzy regionalnymi biegunami wzrostu oraz poprawa dostępności obszarów peryferyjnych.

Cel szczegółowy 3.

Rozwój systemów transportowych wzmacniających integrację wewnętrzną obszarów funkcjonalnych regionalnych biegunów wzrostu.

Cel szczegółowy 4.

Integracja podsystemów transportowych oraz poprawa bezpieczeństwa w transporcie.

Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentami:

Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023

Prognoza oddziaływania na środowisko