W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, zostało zorganizowane pierwsze w aktualnym roku spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi (ROTami).

 W pierwszym dniu spotkania zaprezentowane zostały:

1. Wyniki badania „Potrzeby inwestycyjne gmin w aspekcie ich finansowania funduszami Unii Europejskiej w latach 2014-2020”, przeprowadzonego pod kierunkiem dr Jacka Sieraka z Uczelni Łazarskiego;

Celem badania było ukazanie:

 - zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce na początku nowej pespektywy unijnej,

 - wykazanie dynamiki jej zmian w układzie kraju, makroregionów i województw,

 - dokonanie szacunków występujących w tym zakresie niedoborów oraz wskazanie uwarunkowań ich finansowania.

Zakres rzeczowy badania obejmował wybrane branże infrastruktury komunalnej, a zakres przestrzenny – zróżnicowanie występujące w skali makroregionów i województw, w podziale na miasto i wieś.

2. Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy różnic regionalnych opracowana przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie MR w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności”.

Celem badania było opracowanie i zastosowanie metod dekompozycji PKB dla potrzeb badania zróżnicowania regionalnego w Polsce. Zróżnicowanie regionalne badane było zarówno na poziomie jednostek terytorialnych wg NTS, jak i w ujęciu makroregionalnym stosowanym na potrzeby ponadregionalnych strategii rozwoju dla Polski Wschodniej, Południowej, Zachodniej i Centralnej. Metoda dekompozycji dostarcza tabele wynikowe oraz wykresy, które można łatwo interpretować, są zrozumiałe i przejrzyste, mogą służyć zarówno do analizy porównawczej, jak i do analizy dynamicznej jednostek terytorialnych zarówno pod względem wzrostu bądź różnic w poziomie PKB per capita /WDB na pracującego i jego/ich struktury.

3. Główne tezy i wnioski „Raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym”.

Raport powstał zgodnie z artykułem 35b. ust 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. i jego celem jest ocena procesów i tendencji społeczno-gospodarczych w różnych obszarach problemowych w ostatnich latach z uwzględnieniem zakresu regionalnego i przestrzennego oraz sformułowanie rekomendacji dla polityki rozwoju.

Drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Podczas warsztatów przedyskutowano zasady przekazywania dofinansowania dla ROTów w ramach dotacji z POPT 2014-2020. Ponadto zaprezentowano nową podstronę internetową poświęconą Krajowemu Obserwatorium Terytorialnemu oraz narzędzie intranetowe "Baza wiedzy o Funduszach Europejskich", które posłuży wzmocnieniu współpracy i wymiany informacji w ramach sieci KOT-ROTy. Ostatnim elementem warsztatów było wymiana informacji o bieżących działaniach i planach poszczególnych ROTów.

 

Metoda dekompozycji PKB oraz WDB w zastosowaniu do analizy różnic regionalnych (raport, prezentacje oraz tablice wynikowe):

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/