Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 191/3910/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument został uzupełniony zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przedstawionymi podczas zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju spotkania w dniu 23 maja 2016 r., poświęconego wypełnieniu warunkowości ex-ante w sektorze transportu na poziomie regionalnym.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Program wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko zostały przedstawione Komisji Europejskiej celem potwierdzenia spełnienia warunku ex-ante w ramach CT 7 na poziomie województwa podkarpackiego (poziom regionalny). Aktualnie trwa ocena dokonywana przez Komisję Europejską.