14 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.  „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim- kierunki rozwoju”. Organizatorem konferencji było Regionalne Obserwatorium Terytorialne.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań, które obrazowały stan przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego, a także funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu w regionie oraz wymiana poglądów na temat wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Konferencja miała również na celu skłonienie do refleksji nad koniecznością podjęcia działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Konferencję otworzył Pan Marszałek Stanisław Kruczek, który na wstępie poruszył kwestię „Konstytucji dla biznesu”, pakietu 5 ustaw opracowanych w celu stworzenia korzystnych, przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Konstytucja dla biznesu zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Pan Marszałek podzielił się również z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie głos zabrał Pan dr Paweł Wais- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, prezentując regionalne uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego oraz działania podejmowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego i jego równoważenia.

Kolejnym prelegentem był Pan Bogusław Kapusta- Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, który przedstawił założenia badania realizowanego przez Narodowy Bank Polski pn. „Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”. Prezentację z wyników badania przedsiębiorczości dotyczącą  województwa podkarpackiego omówił Marek Demus, naczelnik Wydziału Statystyczno- Dewizowego Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie. Zaprezentował on bieżącą sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w województwie podkarpackim. Omówił również bariery i czynniki hamujące rozwój przedsiębiorstw. Głównymi barierami w działalności inwestycyjnej w opinii przedsiębiorców są: otoczenie prawne/fiskalne, niewystarczające środki własne, niski popyt czy wysokie koszty prawne. Wśród czynników hamujących rozwój wymieniono przede wszystkim dużą konkurencję w branży, słaby/ niepewny popyt, duże ryzyko przeinwestowania. Podkreślona została również zauważona przez respondentów potrzeba wprowadzenia innowacji, unowocześnienia lub usprawnienia technologii.

Pan dr Marek Cierpiał Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie zaprezentował dane statystyczne dotyczące przedsiębiorczości w perspektywie regionalnej. W prezentacji zwrócono uwagę na nierównomierne rozmieszczenie przedsiębiorczości w województwie oraz niskie nasycenie przedsiębiorczością. Z danych statystycznych wynika, że województwo podkarpackie jest regionem wyróżniającym się najniższym wskaźnikiem zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w Polsce (80 zarejestrowanych podmiotów na 1000 mieszkańców) jednym z najniższych wskaźników spółek handlowych (68 na 10 tys. ludności). Podkarpacie należy również do regionów o jednym z najniższych miesięcznych wynagrodzeń brutto.
Prelegent podkreślił również mocne strony województwa, wśród których wyróżnia się wyższą niż średnia dla kraju dynamiką przychodów ze sprzedaży na eksport oraz dynamiką nakładów inwestycyjnych, a także jednym z najwyższych wskaźników rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach. Podkarpacie jest również regionem o najwyższych nakładach inwestycyjnych na działalność B+R. Wskazał została także konieczność współdziałania w zakresie wydatków inwestycyjnych samorządów i przedsiębiorstw.

W trakcie konferencji przedstawione zostały również wyniki badania dotyczącego analizy potencjału przedsiębiorczości oraz identyfikacji kierunków rozwoju sektora przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji. Raport z realizacji z badania zaprezentował Pan Tomasz Klimczak, przedstawiciel konsorcjum Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” realizującego badanie.

Pani dr Maria Ragan, główny specjalista Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zaprezentowała wstępny raport z badania dotyczącego potencjału i działalności instytucji otoczenia biznesu w województwie podkarpackim.

Prelekcje wygłosili również Pan Dominik Wasiluk- ekspert z Ministerstwa Rozwoju nt. wybranych projektów strategicznych w zakresie przedsiębiorczości oraz Pani Grażyna Czerwińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  o ofercie PARP dla sektora MŚP.

Zagadnienia te stały się okazją do dyskusji o wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami w województwie oraz kierunkach dających możliwość rozwoju przedsiębiorstwom.

Konferencja dała możliwości do zaprezentowania nowego rozwiązania, jakim jest Podkarpacka Platforma Wspierania Biznesu przedstawiona przez Pana Grzegorza Karpiuka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Platforma została utworzona w celu zapewnienia przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych oraz wzbogacenia oferty Instytucji Otoczenia Biznesu o usługi proinnowacyjne, odpowiadające na realne potrzeby przedsiębiorstw.

Pan Bartosz Jadam, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji omówił założenia i cele jego funkcjonowania. Podstawą funkcjonowania Centrum jest współdziałanie wiodących podkarpackich uczelni i województwa w celu wsparcia rozwoju nowych technologii  i  współpracy nauki z biznesem.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorców z terenu województwa oraz wyższych uczelni.

Prezentacje z prelekcji zamieszczone zostały poniżej.