Prezentujemy Państwu raport pt. "Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2017". Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

W raporcie przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące wzrost gospodarczy województwa podkarpackiego, jak również opisano istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej z takich obszarów badawczych jak: demografia, kapitał społeczny, rynek pracy, gospodarka, oświata i wychowanie, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna i społeczna oraz wykorzystanie funduszy europejskich.

W opracowaniu skupiono uwagę na zjawiskach istotnych z punktu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, jak też przeanalizowano procesy zachodzące w gospodarce na terenie Podkarpacia. W celu lepszego zróżnicowania zjawisk dane przestawiono za pomocą map i wykresów. Wiele zjawisk społeczno-gospodarczych powinno być stale monitorowane, m.in. przemiany demograficzne kształtujące ważne determinanty rozwoju gospodarczego, popyt konsumpcyjny i podaż zasobów pracy, czy starzenie się społeczeństwa. Również zmieniająca się struktura zasobów pracy, procesy migracyjne zachodzące w województwie to ważne obszary będące celem monitorowania zmian zachodzących w regionie. O konkurencyjności firm mogą świadczyć działania innowacyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie w gospodarce. Zmiany technologiczne stymulują rozwój gospodarczy, który sprzyja rozwojowi regionu. Ten zaś jest najważniejszym czynnikiem produktywności. Ważnym obszarem badawczym jest również dostępność transportowa oraz infrastruktura techniczna i społeczna. Jej dopasowanie do potrzeb regionu wpływa na procesy rozwojowe zachodzące w regionie. Środki zewnętrzne, w tym pochodzące z Unii Europejskiej, były i będą nadal silnym bodźcem modernizacyjnym regionu. Ich odpowiednie wykorzystanie przyczynia się w znacznej mierze do rozwoju regionu. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji, jak też podnoszenie kwalifikacji ludności bez względu na miejsce zamieszkania i status materialny wpływają pozytywnie na uwolnienie aktywności społeczeństwa i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Oprócz wymienionych obszarów badawczych nie można zapomnieć również o rolnictwie, środowisku naturalnym, czy zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez jednostki samorządu terytorialnego w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.

 

LOGOUE nowe