Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

W raporcie przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące wzrost gospodarczy województwa podkarpackiego, jak również opisano istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej z takich obszarów badawczych jak: demografia, kapitał społeczny, rynek pracy, gospodarka, oświata i wychowanie, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna i społeczna oraz wykorzystanie funduszy europejskich.

W opracowaniu skupiono uwagę na zjawiskach istotnych z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, jak też przeanalizowano procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa podkarpackiego. Wiele zjawisk społeczno-gospodarczych wymaga stałego monitorowana. W badaniu dodatkowo uwzględniono rok 2020 z uwagi na zmiany jakie zachodzą w gospodarce spowodowane sytuacją epidemiczną na świecie, w kraju i w regionie.

W ramach badania zostały zastosowane metody analizy statystycznej, której podstawowym narzędziem była analiza desk research. W pracy badawczej wykorzystano analizę zapisów dostępnych źródeł danych, głównie pochodzących ze statystyki polskiej, jak również z baz danych innych instytucji. Do głównych form graficznej prezentacji danych posłużyły mapy, wykresy kołowe i słupkowe oraz tablice.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.