Oddajemy do Państwa rąk elektroniczną wersję raportu końcowego z badania pn. Analiza infrastruktury oraz potencjału portu lotniczego Rzeszów – Jasionka w perspektywie do 2030 r. Opracowanie to zostało przygotowane na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 Głównym celem badania była analiza możliwości, jakie stwarza infrastruktura posiadana przez Port lotniczy Rzeszów – Jasionka w kontekście dostępności transportowej województwa na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz ocena wpływu funkcjonowania lotniska na wzmacnianie potencjału gospodarczego (w tym turystycznego) regionu w latach 2018-2020. Postanowiono także zidentyfikować i określić kierunki rozwoju transportu lotniczego w regionie w perspektywie do 2030 r.

Potrzeba sporządzenia niniejszego raportu wynikała z rosnącej dynamiki mobilności lotniczej i coraz większej uwagi poświęcanej infrastrukturze transportu lotniczego. Problematyka dostępności transportowej regionu jest jednym z istotnych zagadnień podejmowanych w ostatnim czasie w kontekście określenia perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia. Myśląc o zwiększeniu dostępności województwa oraz o rozwoju infrastruktury skutkującym wzrostem gospodarczym, analiza aktualnej roli i możliwości wykorzystania lotniska jest kwestią wyjątkowo ważną.

Ponadto, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, zaistniała konieczność inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury lotniskowej, oceny potencjału, kierunków i możliwości wykorzystania lotniska Rzeszów-Jasionka oraz wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu.

Badanie objęło teren województwa podkarpackiego w odniesieniu do pozostałych województw kraju, w tym województw sąsiednich oraz makroregionu Polski Wschodniej. Analiza dotyczyła w szczególności powiązań komunikacyjnych zarówno pasażerskich jak i towarowych pomiędzy województwem podkarpackim a innymi regionami zarówno w kraju jak i na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne.