Prezentujemy Państwu raport pn. Ewaluacja ex-post Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem badania było podsumowanie i ocena efektów realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SRW), głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego SRW i celów szczegółowych priorytetów tematycznych.

Do realizacji ewaluacji wykorzystano szereg metod/ technik badawczych, do których należą: analiza desk research, analiza statystyczna, metoda kartograficzna, CAWI, wywiady TDI, wywiady FGI, studium przypadku, panel ekspertów oraz dodatkowe metody/ techniki badawcze (zaawansowana analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo oraz benchmarking).

Przeprowadzonymi badaniami empirycznymi objęto różne grupy podmiotów funkcjonujących w przestrzeni województwa podkarpackiego – znaleźli się wśród nich przedstawiciele samorządu województwa, samorządów lokalnych, sektora nauki, badawczo-rozwojowego i szkolnictwa wyższego, sektora prywatnego oraz sektora społecznego.

Raport zawiera ocenę stopnia realizacji celów strategicznych jak również stopnia osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań w poszczególnych priorytetach tematycznych Strategii. Przeanalizowana została także kwestia wpływu realizacji SRW na rozwój społeczno- gospodarczy województwa podkarpackiego.

Raport zawiera ponadto próbę identyfikacji i analizy praktyk podczas wdrażania zapisów SRW. Szczegółowo opisano cztery przedsięwzięcia uznane za prorozwojowe, przyczyniające się do realizacji celów SRW. Przedstawione studia przypadków wskazują, jakie rozwiązania stosowane przy ich realizacji szczególnie wpływają na efektywne wdrażanie działań, w czterech głównych obszarach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym województwa. Przestawiono także działania podejmowane przez władze samorządowe, jak również przez inne podmioty, które
w znaczący sposób przyczyniały się do realizacji celów SRW.

Efektem końcowym opracowanego raportu jest zestaw wniosków i rekomendacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.