Prezentujemy Państwu raport pn. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu” przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem badania była ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno – gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie.

Do realizacji ewaluacji wykorzystano szereg metod/ technik badawczych, do których należą: analiza desk research, analiza statystyczna, metoda kartograficzna, wywiady IDI/TDI, wywiady FGI, mix mode CAWI/CATI, studium przypadku czy panel ekspertów.

Przeprowadzonymi badaniami empirycznymi objęto różne grupy podmiotów funkcjonujących w przestrzeni województwa podkarpackiego – znaleźli się wśród nich przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, sektora nauki, przedsiębiorstw prywatnych prowadzących instalacje przetwarzania odpadów na terenie województwa, a także mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Raport zawiera ocenę możliwości transformacji regionu w kierunku gospodarki cyrkularnej, szczególnie w obszarach mających ścisły związek ze społeczeństwem, tj. obszarach usług komunalnych, wykorzystania energii, a także świadomości, zachowań i działań w zakresie GOZ samych mieszkańców.

Efektem pracy była nie tylko ocena możliwości i potencjalnych kierunków działań w zakresie GOZ, ale też mapa drogowa dojścia do nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych, przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu planowanych narzędzi wsparcia Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.