Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

W raporcie przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące wzrost gospodarczy województwa podkarpackiego, jak również opisano istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej z takich obszarów badawczych jak: demografia, kapitał społeczny, rynek pracy, gospodarka, oświata i wychowanie, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna i społeczna oraz wykorzystanie funduszy europejskich.

W opracowaniu skupiono uwagę na zjawiskach istotnych z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, jak też przeanalizowano procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa podkarpackiego. Wiele zjawisk społeczno-gospodarczych wymaga stałego monitorowana. W badaniu uwzględniono aspekt wpływu stanu epidemicznego wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19 trwającego z różną intensywnością od marca 2020 r. na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

W ramach badania zostały zastosowane metody badawcze oraz analityczne, takie jak: analiza desk research; metoda kartograficzna; analiza statystyczna; analiza SWOT; panel ekspertów; badanie CAWI/CATI z przedstawicielami UTW; analiza zawartości raportów o stanie gminy; analiza czasu przejazdu za pomocą aplikacji Mapy Google oraz analiza stron internetowych urzędów gmin województwa podkarpackiego.

Uzupełnienie raportu stanowi gminopedia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz analiza wybranych wskaźników dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów funkcjonalnych miast zidentyfikowanych jako bieguny wzrostu w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.