Przedstawiamy Państwu raport pt. Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2018. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.


 Niniejsze opracowanie wskazuje zmiany jakie zachodziły w strukturze społeczno-ekonomicznej Podkarpacia w ciągu ostatnich lat (2015-2018) i ich wpływ na zwiększanie konkurencyjności regionu. Zdiagnozowany został stan podstawowych czynników społeczno-ekonomicznych, następnie zidentyfikowano i oceniono procesy i zjawiska występujące na obszarze województwa podkarpackiego oraz wskazano główne wyzwania rozwojowe dla regionu.

Analiza objęła pięć głównych obszarów badań stanowiących o potencjale rozwojowym regionu (czynniki społeczne i demograficzne, czynniki ekonomiczne i usługowe, czynniki instytucjonalne, czynniki przyrodnicze i czynniki infrastrukturalne) i była realizowana w różnych ujęciach terytorialnych i czasowych. Cele badawcze osiągnięto przy zastosowaniu kilku metod badawczych umożliwiających przetwarzanie i analizę materiału statystycznego oraz wiedzy eksperckiej, a także prezentację wyników w postaci zaawansowanych opracowań graficznych. Zastosowano następujące metody badawcze: Analiza deskresearch, metody analizy statystycznej, metody kartograficzne, analiza SWOT, panel ekspertów, seminarium naukowe, metoda scenariuszowa, metoda oceny zasobów lokalnych, badanie kwestionariuszowe.

W zakresie czynników społecznych i demograficznych analizowano następujące zagadnienia:

  • stan i struktura ludności oraz przemiany demograficzne zachodzące w regionie, ich natężenie i kierunki zmian, kapitał społeczny, jakość i warunki życia mieszkańców oraz zmiany w sytuacji dochodowej ludności,
  • sytuacja oraz procesy zachodzące na regionalnym rynku pracy
  • kondycja zdrowotna ludności województwa oraz stan i zmiany zachodzące w infrastrukturze i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.