Prezentujemy Państwu raport pn. „Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań” przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przez firmę Openfield Sp. z o.o.

Badanie realizowane było w okresie od czerwca do września 2022 r.

Głównym celem badania była ocena potencjału, jakości oferowanych usług i możliwości dalszego rozwoju instytucji kultury, działających na terenie województwa podkarpackiego w kontekście nowych wyzwań.

Przygotowanie projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PSRT WP) stanowi odpowiedź na nowe cele polityki spójności na lata 2021-2027, wynikające m.in. z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto obejmuje cele strategiczne na poziomie rządowym oraz samorządowym. Jest to kompleksowy dokument w zakresie wszystkich gałęzi transportu.

Projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, wypełnia cele krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Na poziomie regionalnym Program jest zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 28 września 2020 r. (Uchwała Nr XXVII/458/20).

W okresie luty – kwiecień 2022r. zrealizowana została ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Jej realizacja wynikała z zapisów  art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1057).

Wykonawcą badania była firma Geoprofit, Wojciech Dziemianowicz.

Ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 miała na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji, umożliwiających podniesienie jakości ocenianego dokumentu i zwiększenie efektywności podejmowanej w jego ramach interwencji.

Zgodnie z art. 6 pkt. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 t.j.) sporządzone zostało sprawozdanie - Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na środowisko. W dniu 5 kwietnia 2022 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 376/7505/22 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko, zajął stanowisko w sprawie zgłoszonych uwag.

Raport znajduje się pod poniższym linkiem:

Link do raportu.

UCHWAŁA NR 376 / 7505 / 22

 

Szanowni Państwo,

Po raz pierwszy projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 zostanie zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek), która rozpocznie się o godzinie 11.00 w trybie zdalnym.

Prezentacja i dyskusja planowana jest jako 8 punkt w porządku sesji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w zakładce PSRT WP 2030 oraz do obejrzenia transmisji z tego wydarzenia.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=HhKijYtaLM0

Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

W raporcie przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące wzrost gospodarczy województwa podkarpackiego, jak również opisano istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej z takich obszarów badawczych jak: demografia, kapitał społeczny, rynek pracy, gospodarka, oświata i wychowanie, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna i społeczna oraz wykorzystanie funduszy europejskich.