Prezentujemy Państwu wyniki badania pn. Kondycja społeczno – gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Badanie realizowane było w ramach projektu partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.


 Rodziny są podstawą życia społecznego i dlatego tak ważna jest troska o ich dobrą kondycję w różnych istotnych wymiarach. Artykuł 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Realizowane badanie miało za zadanie dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat kondycji współczesnych rodzin w województwach małopolskim i podkarpackim, a zebrane dane zastane i wywołane oraz opracowane na ich podstawie raporty wypełnić część luk informacyjnych występujących do tej pory w odniesieniu do warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i w analizowanych województwach.

Zebrane w wyniku badania dane pozwoliły między innymi na uzyskanie diagnozy sytuacji społecznej w województwach oraz uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian demograficznych i natężenia procesów migracyjnych oraz ich społecznych skutków w przyszłości. Wiedza uzyskana w wyniku realizacji badania pozwoliła na wzbogacenie prognozy zmiany poziomu kapitału ludzkiego poszczególnych województw oraz ocenę wpływu tego zasobu na wzrost gospodarczy i rynek pracy, szczególnie poprzez identyfikację potencjalnych migrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie analizy postaw wobec rodziny, alternatywnych form życia rodzinnego, posiadania, bądź nieposiadania dzieci możliwe było wyznaczenie kierunku procesów demograficznych oraz określenie zagrożeń wynikających z procesów depopulacyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach regionów.

Efektem końcowym prac nad niniejszym badaniem było opracowanie raportów końcowych dla obydwu województw, ukazujących kondycję społeczno – gospodarczą gospodarstw domowych oraz raportu eksperckiego, prezentującego podobieństwa i rozbieżności we wdrażaniu rekomendacji na szczeblu regionalnym i krajowym w zakresie polityki prorodzinnej i przeciwdziałaniu depopulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportów dostępną pod linkiem: Raporty

Przedstawiamy Państwu raport pn. Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim przygotowany na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - VI 2019 r.”

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc czerwiec 2019 r.

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc maj 2019 r.

W dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 56/1393/19 przyjął projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Dokument został zamieszczony poniżej.

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc kwiecień 2019 r.

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc marzec 2019 r.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - III 2019 r.”

Dokument stanowi analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego przygotowaną przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju regionu i monitoringu oraz aktualizacji strategii rozwoju województwa.


Zgodnie z art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm., dalej: u.s.w.) strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa, a proces aktualizacji przebiegać ma w oparciu o przepisy ww. ustawy ustrojowej oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1307 ze zm., dalej: u.z.p.p.r.). Z przepisów tych wynika również obowiązek zachowania spójności programowania pomiędzy strategiami regionalnymi a krajowymi dokumentami strategicznymi (art. 11 ust. 1d u.s.w. oraz art. 13 u.z.p.p.r.).

Przedmiotową diagnozę traktować należy jako niezależny dokument mający istotny wpływ na przygotowanie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego do 2030 roku. Podstawą diagnozy jest szczegółowa charakterystyka województwa podkarpackiego w odniesieniu do szerokiego spektrum zagadnień występujących w procesie planowania rozwoju regionu, zarówno w aspekcie przestrzennym, społecznym, jak i gospodarczym. Celem diagnozy jest dostarczenie jak najgłębszej wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących w województwie podkarpackim na przełomie ostatnich lat. Diagnoza ma pokazać zjawiska występujące w województwie w czterech wymiarach: krajowym, ponadregionalnym (Polska Wschodnia), regionalnym oraz wewnątrzregionalnym.

Opracowanie opiera się na w głównej mierze na danych statystycznych pochodzących ze statystyki publicznej (GUS) oraz analizach i badaniach wykonanych w ciągu ostatnich lat przez ośrodki krajowe oraz Samorząd Województwa. Dzięki temu Diagnoza ma zaprezentować województwo w sposób możliwie szeroki i być podstawą do dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa podkarpackiego. W diagnozie starano się przedstawić, jakie są najważniejsze zasoby województwa, które mogą stanowić podstawę jego dynamicznego rozwoju i poprawy konkurencyjności względem pozostałych regionów Polski. Ukazano również główne bariery rozwoju województwa, które w dłuższym okresie mogą przyczynić się do jego marginalizacji.

Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej województwa podkarpackiego.