Szanowni Państwo,

Po raz pierwszy projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 zostanie zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek), która rozpocznie się o godzinie 11.00 w trybie zdalnym.

Prezentacja i dyskusja planowana jest jako 8 punkt w porządku sesji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w zakładce PSRT WP 2030 oraz do obejrzenia transmisji z tego wydarzenia.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=HhKijYtaLM0

Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

W raporcie przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące wzrost gospodarczy województwa podkarpackiego, jak również opisano istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej z takich obszarów badawczych jak: demografia, kapitał społeczny, rynek pracy, gospodarka, oświata i wychowanie, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna i społeczna oraz wykorzystanie funduszy europejskich.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą konferencją pn. Gospodarka obiegu zamkniętego w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliżyła ważność idei gospodarki obiegu zamkniętego, która jest koncepcją zmierzającą do  racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które podobnie jak materiały oraz surowce, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe w celu stworzenia systemu zamkniętego obiegu. Wspieranie transformacji w kierunku GOZ jest niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu i niewątpliwie stanowi istotny aspekt w kreowaniu zrównoważonego rozwoju regionu.

Szanowni Państwo,

Informujemy o ukazaniu się publikacji pn. „Polskie specjalizacje technologiczne – droga do wysokich marż oraz efektywnej i bezpiecznej zielonej transformacji”, której współtwórcą jest województwo podkarpackie. Dokument ukazał się w serii wydawniczej Wolność i Solidarność nr 89, który został zamieszczony w dniu 30.11.2021 na stronie Kongresu Obywatelskiego pod linkiem.

Zachęcamy do przeczytania!

Prezentujemy Państwu raport pn. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu” przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem badania była ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno – gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie.

Prezentujemy Państwu raport pn. Ewaluacja ex-post Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem badania było podsumowanie i ocena efektów realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SRW), głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego SRW i celów szczegółowych priorytetów tematycznych.

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES - największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu z siedzibą w Brukseli, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie, krótkiej (ok. 1 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich", które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest w trakcie realizacji badania pn. „Ewaluacja ex-post Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”.

Celem głównym badania jest podsumowanie i ocena efektów realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SWR), głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego SWR i celów szczegółowych priorytetów tematycznych.

Wykonawcą badania jest firma Openfield Sp. z o.o., ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole.

Termin realizacji badania: czerwiec – wrzesień 2021 r.

Uprzejmie prosimy o wzięcie udział w realizacji badania wybranych przez Wykonawcę respondentów.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest w trakcie realizacji badania pn. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu”.

Celem głównym badania jest ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno – gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie.

Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Wroconsult Sp. z o.o., ul. Siedlecka 26, 54-101 Wrocław oraz Ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 10/1B, 54-001 Wrocław.

Termin realizacji badania: czerwiec – październik 2021.

Uprzejmie prosimy o wzięcie udział w realizacji badania wybranych przez wykonawcę respondentów.