Oddajemy do Państwa rąk elektroniczną wersję raportu końcowego z badania pn. Analiza infrastruktury oraz potencjału portu lotniczego Rzeszów – Jasionka w perspektywie do 2030 r. Opracowanie to zostało przygotowane na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - VI 2020 r.”

Prezentujemy Państwu raport końcowy pn. Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 


 

W dokumencie przedstawiono pogłębioną analizę istniejącej infrastruktury transportowej, stanu transportu osobowego i towarowego w województwie podkarpackim w latach 2013-2020 oraz dokonano identyfikacji i określenia kierunków rozwoju transportu w regionie wperspektywie 2020-2030. W badaniu odniesiono się do wszystkich rodzajów transportu. Sformułowane wnioski uwzględniły kontekst krajowy i międzynarodowy związany z planowaną rozbudową infrastruktury transportowej w latach 2013-2023 z perspektywą do 2030 r. Efektem jest diagnoza sytuacji w obszarze transportu w województwie podkarpackim oraz jednoznacznie identyfikowalne cele, kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe w tym obszarze.

W badaniu wykorzystano szereg metod badawczych do których należą: analiza desk research, metoda kartograficzna, analiza statystyczna, analiza dostępności transportowej, panel ekspertów oraz dodatkowe metody badawcze (badanie kwestionariuszowe – ankieta internetowa, wskaźnikwypadkowości i kolizyjności oraz metoda SWOT)

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie I - III 2020 r.”


Wydawane co kwartał opracowanie zawiera najaktualniejsze dane o wybranych miastach – regionalnych biegunach wzrostu woj. podkarpackiego oraz o Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Prezentuje informacje o nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstwach, budownictwa mieszkaniowego, a także dane dotyczące aktywności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Kolejne opracowania, w miarę dostępności danych, będą wzbogacane również o inne informacje dotyczące procesów społeczno – gospodarczych zachodzących na analizowanym obszarze.

Zapraszamy do zakładki Informacja dla miast

Prezentujemy Państwu Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 za okres 2016-2019 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Powyższy raport stanowi jeden z elementów systemu monitorowania i ewaluacji Strategii rozwoju województwa (SRW). Zawiera on ocenę stopnia realizacji celów strategicznych jak również stopnia osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań w poszczególnych priorytetach tematycznych Strategii.

W raporcie przeanalizowana została także kwestia wpływu realizacji SRW na rozwój społeczno- gospodarczy województwa podkarpackiego. Autorzy raportu dokonali oceny aktualności i zgodności kierunków działań przyjętych w Strategii z zapisami SOR oraz KSRR.

Raport zawiera ponadto próbę identyfikacji i analizy praktyk podczas wdrażania zapisów SRW. Analizie poddano działania podejmowane przez władze samorządowe, jak również przez inne podmioty, które wykazywały aktywność w zakresie realizacji zapisów Strategii.

Efektem końcowym opracowanego raportu jest zestaw wniosków i rekomendacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.