Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 4. DOSTĘPNOŚC USŁUG  

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych
w komputer osobisty z dostępem do Internetu szerokopasmowego [%]

74,9 (2017 r.)

89,8

GUS/BDL

2

Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego wykorzystujące internet w kontaktach z administracja publiczną [%]

94,2 (2017 r.)

97,9

GUS/BDL

3

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem [%]

9,1 (2018 r.)

10,9

GUS/BDL

4

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję ogółem

76,7 (2018 r.)

84,3

GUS/BDL