Opracowanie własne.

Szkoły wyższe

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie którego, w roku akademickim 2021/22, swoją siedzibę miało 5 uczelni skupiających 78,9% ogółu studentów. Biorąc pod uwagę liczbę studentów, największymi uczelniami w województwie podkarpackim były: Uniwersytet Rzeszowski kształcący 36,1% ogółu studentów oraz Politechnika Rzeszowska – 23,3%.

Wykres. Studenci i absolwenci* uczelni według grup kierunków kształcenia w roku akademickim 2021/22

Wykres słupkowy poziomy przedstawia dane absolwenci i studenci: biznes, administracja i prawo 3243 absolwenci, 9802 studenci. Technika, przemysł, budownictwo 2858 absolwenci, 8749 studenci. Zdrowie i opieka społeczna 1478 absolwenci, 6273 studenci. Usługi 1308 absolwenci, 4324 studenci. Kształcenie 1422 absolwenci, 3757 studenci. Nauki humanistyczne i sztuka 898 absolwenci, 3367 studenci. Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja 858 absolwenci, 2680 studenci. Technologie teleinformacyjne 537 absolwenci, 2613 studenci. Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka 274 absolwenci, 1055 studenci. Rolnictwo 191 absolwenci, 763 studenci. Indywidualne studia międzyobszarowe brak danych absolwenci, 285 studenci

* Z roku akademickiego 2020/21.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W roku akademickim 2021/22 w województwie podkarpackim było 14 uczelni (bez zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych). Od roku akademickiego 2014/15 liczba uczelni w województwie podkarpackim utrzymuje się na tym samym poziomie. W porównaniu z rokiem akademickim 2010/11 było o jedną uczelnię mniej.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z 64,2 tys. osób w roku akademickim 2012/13 do 43,7 tys. w roku akademickim 2021/22. Począwszy od roku 2012/13 obserwuje się spadek liczby absolwentów.

Na początku roku akademickiego 2021/22 w 7 publicznych i 7 niepublicznych uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, kształciło się 43,7 tys. studentów, w tym 11,1 tys. na pierwszym roku studiów. Do publicznych uczelni uczęszczało 34,2 tys. osób, a do niepublicznych 9,5 tys. Na studiach stacjonarnych kształciło się 30,9 tys. osób – stanowiły one prawie 3/4 ogółu studentów. W uczelniach publicznych z tej formy kształcenia skorzystało 80,7%, a w niepublicznych 35,3% studentów.

Najwięcej osób studiowało na kierunkach z grupy „biznes, administracja i prawo” (22,4%), a następnie z grupy „technika, przemysł, budownictwo” (20,0%) oraz „zdrowie i opieka społeczna” (14,4%). Najmniej studentów było na „indywidualnych studiach międzyobszarowych” (0,7%) i kierunkach z grupy „rolnictwo” (1,7%).

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach studiów w grupach: „biznes, administracja i prawo” (24,8%), „technika, przemysł, budownictwo” (21,9%) oraz „zdrowie i opieka społeczna” (11,3%).

Pod względem liczby studentów na 10 tys. ludności w 2021 r. województwo podkarpackie z wartością 218 zajmowało 13. miejsce w Polsce (w 2018 r. – 220 –12. lokata).

Mapa. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane: Zachodniopomorskie 220, Pomorskie 369, Warmińsko-Mazurskie 173, Podlaskie 251, Lubuskie 125, Wielkopolskie 330, Kujawsko-Pomorskie 268, Łódzkie 297, Mazowieckie 462, Lubelskie 330, Dolnośląskie 402, Opolskie 222, Śląskie 264, Świętokrzyskie 166, Małopolskie 429, Podkarpackie 218, Polska 321

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa

W 2021 r. w województwie podkarpackim w działalności badawczo-rozwojowej pracowało 9,1 tys. osób. Liczba pracujących w działalności badawczo-rozwojowej wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) wyniosła na Podkarpaciu w 2021 r. 5,4 tys. W porównaniu z rokiem 2018 wartość ta wzrosła o 256.

Wykres. Pracujący w działalności Badania i Rozwój (dalej B+R) (w EPC) w województwie podkarpackim w latach 2018-2021

Wykres słupkowy przedstawia dane: 5703 w 2018 r., 4886 w 2019 r., 5375 w 2020 r., 5446 w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Na Podkarpaciu w 2021 r. wskaźnik przedstawiający liczbę badaczy przypadających na 1000 osób aktywnych zawodowo wynosił 4,4, podczas gdy w kraju osiągnął on wartość 6,5.

Wykres. Badacze (w EPC) na 1000 osób aktywnych zawodowo według województw w 2021 r.

Wykres słupkowy poziomy przedstawia dane: 13,0 Mazowieckie, 12,0 Małopolskie, 8,0 Pomorskie, 7,9 Dolnośląskie, 6,5 Polska , 5,1 Śląskie, 4,4 Podkarpackie, Łódzkie, 4,2 Lubelskie, Kujawsko-Pomorskie, 3,8 Wielkopolskie, 3,3 Warmińsko-Mazurskie, 3,1 Podlaskie, 3,0 Zachodniopomorskie, 2,8 Opolskie, 1,8 Świętokrzyskie, 1,5 Lubuskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

W 2021 r. wskaźnik przedstawiający liczbę pracujących (w EPC) w działalności B+R w przeliczeniu na 1000 osób aktywnych zawodowo na Podkarpaciu wyniósł 6,4, dzięki czemu w rankingu województw zajęło ono 7. lokatę.

Mapa. Pracujący w B+R (w EPC) na 1000 osób aktywnych zawodowo według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane: Zachodniopomorskie 3,9, Pomorskie 9,6, Warmińsko-Mazurskie 4,6, Podlaskie 4,7, Lubuskie 2,4, Wielkopolskie 5,7, Kujawsko-Pomorskie 5,7, Łódzkie 6,7, Mazowieckie 18,5, Lubelskie 6,2, Dolnośląskie 11,4, Opolskie 3,8, Śląskie 6,7, Świętokrzyskie 2,4, Małopolskie 14,6, Podkarpackie 6,4, Polska 9,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

W 2021 r. wartość wskaźnika intensywności prac B+R mierzonego jako udział nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB wyniosła na Podkarpaciu 1,29%. Taką samą wartość zanotowano również dla kraju. Dla kraju zanotowano wartość 1,44%.

Również korzystną pozycję ma Podkarpacie pod względem udziału w PKB nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw. W 2021 r. z wielkością wskaźnika 0,99% zajmowało ono bowiem 4. lokatę wśród województw i przewyższało średnią dla kraju o 0,09 p.proc.

Wykres. Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do Produktu Krajowego Brutto (dalej PKB) według województw w 2020 r.

Wykres słupkowy poziomy przedstawia dane ogółem i sektory przedsiębiorstw w procentach: Mazowieckie 2,20 ogółem, 1,55 przedsiębiorstw, Małopolskie 2,41 ogółem, 1,54 przedsiębiorstw, Pomorskie 1,74 ogółem, 1,18 przedsiębiorstw, Podkarpackie 1,29 ogółem, 0,99 przedsiębiorstw, Polska 1,39 ogółem, 0,87 przedsiębiorstw, Dolnośląskie 1,29 ogółem, 0,77 przedsiębiorstw, Śląskie 0,87 ogółem, 0,54 przedsiębiorstw, Łódzkie 1,13 ogółem, 0,54 przedsiębiorstw, Kujawsko-Pomorskie 0,87 ogółem, 0,53 przedsiębiorstw, Wielkopolskie 0,86 ogółem, 0,42 przedsiębiorstw, Lubelskie 1,17 ogółem, 0,42 przedsiębiorstw, Opolskie 0,55 ogółem, 0,33 przedsiębiorstw, 0,51 ogółem, 0,29 przedsiębiorstw, Podlaskie 0,82 ogółem, 0,29 przedsiębiorstw, Zachodniopomorskie 0,52 ogółem, 0,18 przedsiębiorstw, Warmińsko-Mazurskie 0,76 ogółem, brak danych przedsiębiorstw, Lubelskie 0,42 ogółem, brak danych przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Pod względem wartości nakładów na B+R przeliczonych na 1 pracującego w działalności badawczo-rozwojowej województwo podkarpackie w 2021 r. zajmowało 6. pozycję wśród województw, a wartość tego wskaźnika wynosiła 142,8 tys. zł, podczas gdy w Polsce 151,3 tys. zł.

Mapa. Nakłady wewnętrzne na B+R na jednego pracującego w B+R według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane: Zachodniopomorskie 123,8, Pomorskie 184,1, Warmińsko-Mazurskie 186,6, Podlaskie 117,2, Lubuskie 95,0, Wielkopolskie 126,7, Kujawsko-Pomorskie 88,1, Łódzkie 140,8, Mazowieckie 177,8, Lubelskie 108,5, Dolnośląskie 137,2, Opolskie 123,7, Śląskie 145,4, Świętokrzyskie 114,4, Małopolskie 161,2, Podkarpackie 142,8, Polska 142,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Na Podkarpaciu w 2021 r. wartość nakładów wewnętrznych na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 622,5 zł, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wyniósł 991,7 zł.

Mapa. Nakłady wewnętrzne na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane: Zachodniopomorskie 377,3, Pomorskie 1226,2, Warmińsko-Mazurskie 590,4, Podlaskie 437,2, Lubuskie 189,3, Wielkopolskie 664,6, Kujawsko-Pomorskie 574,2, Łódzkie 748,5, Mazowieckie 2338,0, Lubelskie 541,8, Dolnośląskie 1058,3, Opolskie 324,4, Śląskie 680,1, Świętokrzyskie 239,0, Małopolskie 1577,1, Podkarpackie 622,5, Polska 991,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).