(opracowano na podstawie: - Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS), Rzeszów 2020).

Szkoły wyższe

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie którego w roku akademickim 2019/2020 swoją siedzibę miało 5 uczelni, na których studiowało 37 tys. studentów (ponad 81% ogółu studentów). W kolejności według liczby studentów największymi szkołami wyższymi w województwie podkarpackim były: Uniwersytet Rzeszowski kształcący 35,7% ogółu studentów oraz Politechnika Rzeszowska – 25,7%.

Mapa. Studenci szkół wyższych według miejscowości akademickich w podziale na grupy kierunków i liczbę studentów w roku akademickim 2019/2020 w województwie podkarpackim

Opis alternatywny w załączniku

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.162.

 

W roku akademickim 2019/2020 funkcjonowało na Podkarpaciu 13 uczelni wyższych (bez zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych), wśród których był 1 Uniwersytet, 1 Wyższa Szkoła Techniczna, 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a pozostałe uczelnie (10) należały do grupy Pozostałe Szkoły Wyższe. Ponadto na terenie województwa podkarpackiego działało także 5 wydziałów zamiejscowych.

Na początku roku akademickiego 2019/2020 w 7 publicznych i 6 niepublicznych uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, kształciło się 45,3 tys. studentów (51,1 tys. w roku akademickim 2016/2017).

Najwięcej osób studiowało na kierunkach z grupy „biznes, administracja i prawo” (22,2%), następnie z grupy „technika, przemysł, budownictwo” (21,2%) oraz „zdrowie i opieka społeczna” (12,2%). Najmniej studentów było na kierunkach z grupy „rolnictwo” (1,6%), „nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka” (2,0%) oraz „indywidualne studia międzyobszarowe” (2,7%).

Pod względem liczby studentów na 10 tys. ludności w 2019 r. województwo podkarpackie z wartością 213 zajmowało 11. miejsce w Polsce (w 2016 r. – 247 –12. lokata).

Mapa. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności według województw w 2019 r.

Na 10 tys. ludności Podkarpackie 213, Małopolskie 419, Świętokrzyskie 180, Śląskie 234, Opolskie 188, Dolnośląskie 405, Lubelskie 320, Łódzkie 317, Mazowieckie 456, Wielkopolskie 352, Kujawsko-Pomorskie 264, Lubuskie 118, Podlaskie 247, Warmińsko-Mazurskie 174, Pomorskie 344, Zachodniopomorskie 204, Polska 314

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.163.

 

Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa

W 2018 r. w województwie podkarpackim w działalności badawczo-rozwojowej pracowało 7,8 tys. osób. Liczba pracujących w działalności badawczo-rozwojowej wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) wyniosła na Podkarpaciu w 2018 r. 5,7 tys. W porównaniu z rokiem 2015 wartość ta wzrosła o 261.

Wykres. Pracujący* w działalności Badania i Rozwój (dalej B+R) (w EPC) w województwie podkarpackim w latach 2015-2018

Pracujący w działalności Badania i Rozwój (dalej B+R) (w EPC) w województwie podkarpackim w latach 2015 wynosiło 5441, 2016 wynosiło 5708, 2017 wynosiło 5361, 2018 wynosiło 5703

*W 2015 r. zatrudnieni

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.280.

 

Na Podkarpaciu w 2018 r. wskaźnik przedstawiający liczbę badaczy przypadających na 1000 osób aktywnych zawodowo wynosił 4,7, podczas gdy w kraju osiągnął on wartość 5,8.

Wykres. Badacze (w EPC) na 1000 osób aktywnych zawodowo według województw w 2018 r.

Mazowieckie 12,0, Małopolskie 9,4, Dolnośląskie 7,2, Pomorskie 6,9, Polska 5,8, Podkarpackie 4,7, Śląskie 4,2, Łódzkie 4,0, Lubelskie 3,8, Wielkopolskie 3,5, Podlaskie 3,2, Kujawsko-Pomorskie 3,2, Zachodniopomorskie 2,8, Opolskie 2,7, Warmińsko-Mazurskie 2,2, Lubuskie 1,9, Świętokrzyskie 1,8

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.281.

 

W 2018 r. wskaźnik przedstawiający liczbę pracujących (w EPC) w działalności B+R w przeliczeniu na 1000 osób aktywnych zawodowo na Podkarpaciu wyniósł 6,4, dzięki czemu w rankingu województw zajęło ono 5. lokatę.

Mapa. Pracujący w B+R (w EPC) na 1000 osób aktywnych zawodowo według województw w 2018 r.

Na 1000 osób aktywnych zawodowo Podkarpackie 6,4, Małopolskie 11,4, Świętokrzyskie 2,3, Śląskie 5,4, Opolskie 3,5, Dolnośląskie 9,4, Lubelskie 4,9, Łódzkie 5,5, Mazowieckie 16,7, Wielkopolskie 5,1, Kujawsko-Pomorskie 4,6, Lubuskie 2,5, Podlaskie 4,2, Warmińsko-Mazurskie 3,4, Pomorskie 8,2, Zachodniopomorskie 3,4, Polska 7,7

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.282.

 

W 2017 r. wartość wskaźnika intensywności prac B+R mierzonego jako udział nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB wyniosła na Podkarpaciu 1,03%. Taką samą wartość zanotowano również dla kraju.

Również korzystną pozycję ma Podkarpacie pod względem udziału w PKB nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw. W 2017 r. z wielkością wskaźnika 0,87% zajmowało ono bowiem 3. lokatę wśród województw i przewyższało średnią dla kraju o 0,20 p.proc.

Wykres. Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do Produktu Krajowego Brutto (dalej PKB) według województw w 2017 r.

Mazowieckie 1,25, Małopolskie 1,17, Podkarpackie 0,87, Pomorskie 0,76, Polska 0,67, Dolnośląskie 0,57, Śląskie 0,41, Łódzkie 0,37, Wielkopolskie 0,33, Kujawsko-Pomorskie 0,33, Opolskie 0,30, Lubuskie 0,29, Warmińsko-Mazurskie 0,25, Lubelskie 0,25, Świętokrzyskie 0,24, Zachodniopomorskie 0,22, Podlaskie 0,18Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.283.

 

Pod względem wartości nakładów na B+R przeliczonych na 1 pracującego w działalności badawczo-rozwojowej województwo podkarpackie w 2018 r. zajmowało 7. pozycję wśród województw, a wartość tego wskaźnika wynosiła 117,1 tys. zł, podczas gdy w Polsce 126,0 tys. zł.

Mapa. Nakłady wewnętrzne na B+R na jednego pracującego w B+R według województw w 2018 r.

W tyś. zł. Podkarpackie 117,1, Małopolskie 139,7, Świętokrzyskie 123,7, Śląskie 111,4, Opolskie 120,6, Dolnośląskie 111,0, Lubelskie 90,0, Łódzkie 112,7, Mazowieckie 151,8, Wielkopolskie 96,0, Kujawsko-Pomorskie 88,2, Lubuskie 130,3, Podlaskie 91,1, Warmińsko-Mazurskie 84,2, Pomorskie 146,4, Zachodniopomorskie 93,2, Polska 126,0

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.284.

 

Na Podkarpaciu w 2018 r. wartość nakładów wewnętrznych na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 430,6 zł, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wyniósł 667,7 zł.

Mapa. Nakłady wewnętrzne na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca według województw w 2018 r.

W zł. Podkarpackie 430,6, Małopolskie 1087,4, Świętokrzyskie 225,6, Śląskie 412,1, Opolskie 277,5, Dolnośląskie 659,9, Lubelskie 380,2, Łódzkie 485,2, Mazowieckie 1761,5, Wielkopolskie 444,7, Kujawsko-Pomorskie 291,5, Lubuskie 219,3, Podlaskie 281,5, Warmińsko-Mazurskie 211,8, Pomorskie 750,8, Zachodniopomorskie 252,3, Polska 667,7

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.285.