Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 1. GOSPODARKA I NAUKA

Lp.


Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Nakłady na działalność B+R na 1 mieszkańca [zł]

371,5 (2017 r.)

486

GUS/BDL

2

Liczba zgłoszeń wynalazków krajowych w Urzędzie Patentowym RP

202 (2018 r.)

400

GUS/BDL

3

Pracujący w B+R [EPC]

5361,4 (2017 r.)

6200

GUS/BDL

4

Liczba klastrów działających w województwie podkarpackim

28 (2017 r.)

32

Źródła własne

5

Liczba członków klastrów działających w województwie podkarpackim

1236 (2017 r.)

1854

Źródła własne

6

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
w relacji do PKB [%]

2,39 (2016 r.)

2,56

GUS/BDL

7

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem [%]

9,0 (2018 r.)

10

GUS/BDL

8

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przedsiębiorstwach przemysłowych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem [%]

5,4 (2018 r.)

5,7

GUS/BDL

9

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 osób i więcej [%]

23,8 (2018 r.)

20

GUS/BDL

10

Nieoczyszczone ścieki przemysłowe i komunalne [dam3]

881,4 (2018 r.)

220,4

GUS/BDL

11

Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów [%]

27,4 (2018 r.)

87,6

GUS/BDL