Opracowanie własne:

Opieka na dziećmi do lat 3

Na Podkarpaciu w latach 2018-2021 nastąpił spadek liczby dzieci do lat trzech. W 2021 r. liczba dzieci w wieku do 3 lat wyniosła w województwie 59 020 i zmalała w stosunku do 2018 r o 4667 dzieci. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w województwie podkarpackim wynosił w 2021 r. 14,2% i był o 4,5 p.proc. wyższy niż w 2018 r.

Mapa. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (z oddziałami) i w klubach dziecięcych według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane: Zachodniopomorskie 19,1, Pomorskie 13,9, Warmińsko-Mazurskie 10,6, Podlaskie 15,5, Lubuskie 19,2, Wielkopolskie 14,3, Kujawsko-Pomorskie 13,7, Łódzkie 13,6, Mazowieckie 16,6, Lubelskie 12,8, Dolnośląskie 23,2, Opolskie 20,9, Śląskie 15,2, Świętokrzyskie 11,6, Małopolskie 14,3, Podkarpackie 14,2, Polska 15,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Wychowanie przedszkolne

W 2021 r. placówek wychowania przedszkolnego licząc przedszkola, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne było na Podkarpaciu 1518 (w 2018 r. – 1527).

Uczęszczało do nich 80 tys. dzieci, a liczba korzystających z opieki przedszkolnej wzrosła od 2018 r. o 8,2%.

Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tej grupie wiekowej w 2021 r. w województwie podkarpackim wynosił 85,7%. W porównaniu z rokiem 2018 wartość tego wskaźnika zwiększyła się o 0,8 p.proc. Natomiast w grupie dzieci w wieku 3-6 lat, które były objęte wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w tej grupie wiekowej w 2021 r. na Podkarpaciu odsetek ten wynosił 87,8% i w porównaniu z 2018 r. wzrósł o 0,1 p.proc. (z 87,7%).

Mapa. Odsetek dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w liczbie dzieci w wieku 3-6 lat według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane: Zachodniopomorskie 88,5, Pomorskie 88,1, Warmińsko-Mazurskie 85,0, Podlaskie 88,8, Lubuskie 89,7, Wielkopolskie 92,2, Kujawsko-Pomorskie 85,1, Łódzkie 91,4, Mazowieckie 94,0, Lubelskie 87,9, Dolnośląskie 91,3, Opolskie 91,9, Śląskie 92,4, Świętokrzyskie 88,0, Małopolskie 90,6, Podkarpackie 87,8, Polska 90,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Szkolnictwo podstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 w województwie podkarpackim funkcjonowało 1072 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi) – 252 w miastach i 820 na wsi, tj. o 44 mniej niż w roku szkolnym 2017/2018. Uczęszczało do nich 168 271 uczniów. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018, liczba uczniów szkół podstawowych zwiększyła się o 1,9%.

Szkolnictwo ponadpodstawowe

W województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/22 działało 410 szkół ponadpodstawowych (bez szkół policealnych). W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba szkół zmniejszyła się o jedną placówkę. Największą popularnością wśród 94,2 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych cieszyły się te szkoły, które dawały możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, a tym samym kontynuowania nauki w szkołach wyższych. W szkołach tych pobierało naukę 86,5% ogółu uczniów na tym poziomie kształcenia. Zdecydowana większość uczniów (96,5%) kształciła się w szkołach dla młodzieży. W roku szkolnym 2021/22 w województwie podkarpackim do 36 szkół dla dorosłych uczęszczało 3,3 tys. uczniów, tj. o 15,8% mniej niż w roku szkolnym 2020/21.

W roku szkolnym 2021/22 działało 87 branżowych szkół I stopnia dla młodzieży. Głównym celem nauczania w branżowych szkołach I stopnia jest wykształcenie u uczniów umiejętności potrzebnych do pracy w określonym zawodzie. Do branżowych szkół I stopnia w województwie podkarpackim uczęszczało łącznie 10,1 tys. uczniów, wśród których 72,4% stanowili mężczyźni. Zainteresowanie części młodzieży kształceniem zawodowym wynika w dużej mierze z sytuacji na rynku pracy, gdzie cenione są konkretne kwalifikacje zawodowe. W województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/22 funkcjonowało 7 branżowych szkół II stopnia. Uczyło się w nich 187 uczniów, w tym 57 kobiet.

W roku szkolnym 2021/22 działało 160 liceów ogólnokształcących, tj. o 5 szkół mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Kształciło się w nich 39,4 tys. uczniów, a ich liczba była niższa o 0,8 tys. niż rok wcześniej. Szkoły dla młodzieży stanowiły 77,5% ogólnej liczby liceów ogólnokształcących. W porównaniu z rokiem szkolnym 2020/21 liczba uczniów w tych szkołach zmniejszyła się o 0,5%, a w szkołach dla dorosłych o 15,8%. Licea ogólnokształcące ukończyło 10,5 tys. absolwentów, w tym 84,9% stanowili absolwenci szkół dla młodzieży.

W roku szkolnym 2021/22 funkcjonowało 108 techników, w których kształciło się 42,0 tys. uczniów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba techników nie uległa zmianie, natomiast liczba uczniów zmniejszyła się o 0,7%. W technikach utrzymuje się znacząca przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. W roku szkolnym 2021/22 kobiety stanowiły 36,5% wszystkich uczniów techników. Technika ukończyło 7,9 tys. absolwentów, w tym 3,0 tys. kobiet.

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nie zmieniła się liczba szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Są to trzyletnie szkoły przeznaczone wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy. W roku szkolnym 2021/22 do 26 omawianych szkół uczęszczało 797 uczniów, co stanowiło 0,8% uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

W roku szkolnym 2021/22 w liceach ogólnokształcących kształciło się o 2,0% mniej uczniów niż przed rokiem W roku szkolnym 2021/22 do szkół ponadpodstawowych uczęszczało o 1,2% mniej uczniów niż w poprzednim roku szkolnym W technikach województwa podkarpackiego kształciło się więcej mężczyzn niż kobiet 3 W roku szkolnym 2021/22, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, funkcjonowało 9 szkół artystycznych ogólnokształcących II stopnia. Uczyło się w nich 929 uczniów (o 3 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2020/21), w tym 78,8% kobiet. W roku szkolnym 2020/21 tego typu szkoły ukończyło 152 absolwentów, w tym 72,4% stanowiły kobiety. Wśród szkół ponadpodstawowych odrębną grupę tworzą szkoły artystyczne II stopnia, które kształcą wyłącznie w zakresie artystycznym. W roku szkolnym 2021/22 działało 13 tego typu szkół, w których uczyło się 858 uczniów (o 17 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2020/21), w tym 62,0% kobiet. W roku szkolnym 2020/21 szkoły artystyczne II stopnia kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym ukończyło 92 absolwentów, w tym 66,3% stanowiły kobiety.

Szkolnictwo policealne

Szkoły policealne dla młodzieży prowadzą kształcenie w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej, natomiast szkoły dla dorosłych kształcą w formie zaocznej, stacjonarnej i dziennej. Od roku szkolnego 2011/12 maleje liczba szkół tego typu. W roku szkolnym 2021/22 w województwie podkarpackim funkcjonowały 62 szkoły policealne (o 6 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym). W szkołach tego typu uczyło się 9,7 tys. uczniów, tj. o 0,8% więcej niż w roku szkolnym 2020/21. W roku szkolnym 2020/21 naukę w szkołach policealnych ukończyło 3,2 tys. uczniów. Przeważająca część tych szkół zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego (79,0%).

Kształcenie dorosłych

Wśród opisanych wyżej szczebli kształcenia naukę kontynuowały również osoby dorosłe. W roku szkolnym 2018/2019 spośród 497 działających w województwie podkarpackim szkół ponadgimnazjalnych i policealnych wymienić możemy 59 liceów dla dorosłych, w których kształciło się 5,4 tys. osób (w roku szkolnym 2015/2016 odpowiednio 75 i 7,3 tys. osób) oraz 81 szkół policealnych dla dorosłych, w których swoją wiedzę uzupełniało 9,6 tys. osób (w roku 2015/2016 odpowiednio 82 szkoły i 9,9 tys. osób).

Na Podkarpaciu występuje najniższy w kraju wskaźnik osób, w wieku 25-64 lat, zaangażowanych w kształcenie i szkolenia. W 2019 r. wyniósł on 2,4% ( 2,0% w 2016 r.) podczas gdy w kraju wyniósł 4,8% (3,7% w 2016 r.). Najwyższy odsetek osób dorosłych – 7,1% wystąpił w województwie mazowieckim.

Egzamin ósmoklasisty

Średni wynik egzaminu z języka polskiego na Podkarpaciu wyniósł 62%. Wśród powiatów wahał się on w przedziale od 56-66%. Najlepiej wypadli uczniowie uczęszczający do szkół w Rzeszowie (66%) i w Krośnie (66%). Na kolejnych miejscach z wynikiem 65% znaleźli się uczniowie z powiatów: rzeszowskiego i mieleckiego. Najsłabiej wypadli uczniowie z powiatu ropczycko-sędziszowskiego (56%).

Wykres. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w powiatach województwa podkarpackiego w 2023 r.

Wykres słupkowy poziomy przedstawia dane powiatów i miast na prawach powiatu w procentach: Miasto Krosno 73, dębicki, stalowowolski i mielecki 70, Miasto Rzeszów, brzozowski, rzeszowski Miasto Przemyśl, leżajski, niżański 69, krośnieński, łańcucki, jasielski, strzyżowski 68, tarnobrzeski, sanocki, kolbuszowski 67, Miasto Tarnobrzeg 66, przeworski, leski, przemyski, bieszczadzki, jarosławski 65, lubaczowski 64, ropczycko-sędziszowski 63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Średni wynik egzaminu z matematyki w 2021 r. na Podkarpaciu wyniósł 49%. Wśród powiatów wahał się on w przedziale od 41-59%. Najlepiej wypadli uczniowie uczęszczający do szkół w Rzeszowie (59%), Krośnie (56%) oraz powiecie mieleckim (po 52%). Najsłabszy wynik uzyskali uczniowie z powiatu bieszczadzkiego (41%) oraz z lubaczowskiego (po 42%).

Wykres. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty z matematyki w powiatach województwa podkarpackiego w 2023 r.

Wykres słupkowy poziomy przedstawia dane powiatów i miast na prawach powiatu w procentach: Miasto Rzeszów 66, Miasto Krosno 63, mielecki, rzeszowski 58, Miasto Tarnobrzeg, stalowowolski, krośnieński 57, sanocki, kolbuszowski, Miasto Przemyśl 56, leżajski, dębicki, łańcucki 55, tarnobrzeski, brzozowski 54, strzyżowski, jarosławski 53, jasielski 52, niżański, lubaczowski, przeworski 51, ropczycko-sędziszowski 50, bieszczadzki, przemyski, leski 48

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Średni wynik egzaminu z języka angielskiego w 2021 r. na Podkarpaciu wyniósł 65%. Wśród powiatów wahał się on w przedziale od 55-78%. Najlepiej wypadli uczniowie uczęszczający do szkół w Rzeszowie (78%), Krośnie (63%) oraz Tarnobrzegu i Przemyślu (po 71%). Najsłabszy wynik uzyskali uczniowie z powiatu bieszczadzkiego i przemyskiego (po 55%).

Wykres. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w powiatach województwa podkarpackiego w 2021 r.

Wykres słupkowy poziomy przedstawia dane powiatów i miast na prawach powiatu w procentach: Miasto Rzeszów 76, Miasto Krosno 74, Miasto Przemyśl 70, mielecki 69, Miasto Tarnobrzeg 67, stalowowolski, rzeszowski, sanocki 66, kolbuszowski 65, tarnobrzeski, dębicki, jarosławski, lubaczowski 63, krośnieński, strzyżowski 62, leżajski, jasielski 61, niżański, brzozowski, leski, ropczycko-sędziszowski, łańcucki, przeworski 60, bieszczadzki 58, przemyski 57

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Egzamin maturalny

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdawalność egzaminów maturalnych na Podkarpaciu na przestrzeni lat 2018-2021 (z wyjątkiem roku 2021) była powyżej średniej krajowej.

Spośród wszystkich zdających na Podkarpaciu, którzy przystąpili do egzaminów obowiązkowych, 82% osób zdało egzamin. W liceach ogólnokształcących do egzaminu przystąpiło 9550 osób, a egzamin zdało 90%, 7230 osób to absolwenci techników, z których 73% zdało egzamin.

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach 2021 roku wahała się w przedziale od 53% w powiecie przemyskim do 89% w powiecie strzyżowskim. Dla całego egzaminu dojrzałości najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z powiatów strzyżowskiego oraz Krosna (po 93%), natomiast najsłabsze uczniowie z powiatu rzeszowskiego, leska (po 72%).

Wykres. Zdawalność egzaminu maturalnego po wszystkich sesjach w powiatach województwa podkarpackiego 2022 r.

Dane do wykresu w załączniku poniżej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Wskaźnik NEET

Odsetek osób w wieku 15-24 lata, które nie pracują oraz nie uczestniczą w dalszym kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. wskaźnik NEET wyniósł na Podkarpaciu w 2019 r. 10,9%. Najniższy poziom tego wskaźnika w karju odnotowano w województwie wielkopolskim (5,8%) oraz śląskim (5,9%). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że w 2019 r. wskaźnik NEET obniżył się w województwie podkarpackim w porównaniu z 2016 r. (o 4,7 p.proc.) i był to największy spadek wśród województw. W kraju wynosił on w 2019 r. 8,1%, a w stosunku do 2016 r. obniżył się o 2,4 p.proc.