(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Jedną z najbardziej dostępnych form uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo, w rozwoju którego szczególnie ważną rolę nadal pełnią biblioteki publiczne. W województwie podkarpackim sieć bibliotek publicznych jest bardzo dobrze rozwinięta. Na Podkarpaciu w 2019 r. funkcjonowało 671 bibliotek publicznych (łącznie z filiami) i 40 punktów bibliotecznych. Pod względem nasycenia placówkami bibliotecznymi województwo podkarpackie znajduje się na 2. miejscu w skali kraju. Na Podkarpaciu w 2019 r. na jedną placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi) przypadało 2992 osoby.

Mapa. Liczba ludności na jedną placówkę biblioteczną według województw w 2019 r.

Ludność na 1 placówkę Podkarpackie 2992, Małopolskie 4572, Świętokrzyskie 4487, Śląskie 5647, Opolskie 3071, Dolnośląskie 4394, Lubelskie 2900, Łódzkie 4496, Mazowieckie 5160, Wielkopolskie 4653, Kujawsko-Pomorskie 4079, Lubuskie 3056, Podlaskie 4420, Warmińsko-Mazurskie 3686, Pomorskie 6318, Zachodniopomorskie 3899, Polska 4324

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.179.

 

Województwo podkarpackie charakteryzuje się znacznym księgozbiorem w bibliotekach publicznych. W 2019 r. na 1 000 ludności Podkarpacia przypadało 3970 woluminów i pomimo ich nieznacznego zmniejszenia (4025 w 2016 r.) na przestrzeni analizowanych lat był to 2. wynik w Polsce.

Mapa. Księgozbiór bibliotek publicznych na 1000 ludności według województw w 2019 r.

 Na 1000 ludności Podkarpackie 3970, Małopolskie 3278, Świętokrzyskie 3447, Śląskie 3516, Opolskie 3791, Dolnośląskie 2974, Lubelskie 3030, Łódzkie 3233, Mazowieckie 3257, Wielkopolskie 3363, Kujawsko-Pomorskie 3435, Lubuskie 3958, Podlaskie 4046, Warmińsko-Mazurskie 2872, Pomorskie 2148, Zachodniopomorskie 3632, Polska 3310

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.181.

 

Zgodnie z tendencją krajową, również w województwie podkarpackim zmniejsza się liczba czytelników w bibliotekach publicznych. W 2019 r. na 1000 ludności przypadało 149 czytelników, podczas, gdy w 2016 r. było ich 156.

Mapa. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności według województw w 2019 r.

Na 1000 ludności Podkarpackie 149, Małopolskie 195, Świętokrzyskie 125, Śląskie 168, Opolskie 156, Dolnośląskie 152, Lubelskie 167, Łódzkie 149, Mazowieckie 175, Wielkopolskie 145, Kujawsko-Pomorskie 118, Lubuskie 136, Podlaskie 119, Warmińsko-Mazurskie 137, Pomorskie 164, Zachodniopomorskie 130, Polska 156

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.183.

 

Inną sferą, cieszącą się dużą popularnością i zajmującą czołowe miejsce pod względem frekwencji wśród podmiotów działających w obszarze kultury, są kina. W 2019 r. na Podkarpaciu działało 29 kin, w których liczba seansów wyniosła 89,7 tys., z czego 21,3 tys. stanowiły seanse filmów produkcji polskiej. Pomimo widocznego wzrostu liczby widzów przypadających na 1000 ludności – o ponad 32% (z 836 w 2016 r. do 1110 w 2019 r.) województwo podkarpackie znajdowało się na 13. miejscu w kraju.

Mapa. Widzowie w kinach na 1000 ludności według województw w 2019 r.

Mapa. Widzowie w kinach na 1000 ludności według województw w 2019 r.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.184.

 

W 2019 r. w województwie podkarpackim działało 366 centrów, domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic (8,6% tego rodzaju ośrodków w kraju). Po województwie małopolskim i śląskim była to trzecia lokata w kraju. W roku 2016 instytucji tych na Podkarpaciu było 372.

Wykres. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w województwie podkarpackim w latach 2016-2019

Obiekty 372 w 2016 roku, 370 w 2017 roku, 379 w roku 2018, 366 w 2019 roku

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.185.

 

Centra, domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice zorganizowały w 2019 r. w województwie podkarpackim 13,0 tys. imprez (o 1023 więcej niż w 2016 r.), a uczestniczyło w nich ponad 2,4 mln osób (o 29,5 tys. więcej niż w 2016 r.).

W 2019 r. na terenie województwa działało 57 muzeów i oddziałów muzealnych (7. lokata w kraju), a w porównaniu z 2016 r. ubyło 3 obiekty. Do muzeów posiadających zbiory o znacznej atrakcyjności turystycznej można zaliczyć m.in. Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Lalek w Pilźnie oraz Muzeum Podkarpackie w Krośnie, gdzie znajduje się najliczniejsza i najefektowniejsza kolekcja lamp naftowych w Europie. Kulturę materialną, zwyczaje i obrzędy wielu grup etnicznych i etnograficznych zamieszkujących w przeszłości na obszarze województwa, m.in. Łemków, Bojków, Dolinian, Rzeszowiaków, Lasowiaków, Pogórzan, można dziś poznać, odwiedzając podkarpackie muzea etnograficzne i skanseny: Muzeum Budownictwa Ludowego – Skansen w Sanoku oraz Muzeum Kultury Ludowej – Park Etnograficzny w Kolbuszowej.

W 2019 r. muzea (wraz z oddziałami) zwiedziło ponad 1029,6 tys. osób, czyli o ponad 378 tys. mniej niż w 2016 r. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba zwiedzających muzea i oddziały w 2019 r. wyniosła na Podkarpaciu 4839 osób, podczas gdy w 2016 r. było to 6619 osób. Pod względem wielkości tego wskaźnika województwo podkarpackie uplasowało się na 9. miejscu w kraju.

Mapa. Zwiedzający muzea i wystawy na 10 tys. ludności według województw w 2019 r.

Na 10 tyś. ludności Podkarpackie 4839, Małopolskie 32679, Świętokrzyskie 5186, Śląskie 3347, Opolskie 3480, Dolnośląskie 6858, Lubelskie 5766, Łódzkie 4125, Mazowieckie 24243, Wielkopolskie 3460, Kujawsko-Pomorskie 6120, Lubuskie 2467, Podlaskie 4053, Warmińsko-Mazurskie 5054, Pomorskie 16085, Zachodniopomorskie 3144, Polska 10477

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.186.

 

W województwie podkarpackim wzrasta zainteresowanie przedstawieniami i koncertami organizowanymi przez teatry i instytucje muzyczne. W 2019 r. zorganizowanych zostało 1888 przedstawień i koncertów (w 2016 r. – 1790), w których uczestniczyło 235,3 tys. widzów i słuchaczy (211,7 tys. w 2016 r.). Badane na Podkarpaciu 2 teatry: dramatyczny i lalkowy przedstawiły w stałych salach teatralnych 440 przedstawień, które zgromadziły 60,6 tys. widzów. Filharmonia natomiast zorganizowała 89 koncertów i przedstawień (w stałej sali), w których wzięło udział 37,4 tys. słuchaczy.

Pod względem liczby widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności województwo podkarpackie w 2019 r. znajdowało się na ostatnim miejscu w kraju (111 osób).

Mapa. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności według województw w 2019 r.

Na 1000 ludności Podkarpackie 111, Małopolskie 379, Świętokrzyskie 210, Śląskie 413, Opolskie 208, Dolnośląskie 375, Lubelskie 117, Łódzkie 238, Mazowieckie 617, Wielkopolskie 501, Kujawsko-Pomorskie 287, Lubuskie 401, Podlaskie 518, Warmińsko-Mazurskie 288, Pomorskie 405, Zachodniopomorskie 307, Polska 374

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.187.

 

Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego tworzą nie tylko walory przyrodnicze ale także infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, obiekty kultury, szlaki turystyczne, baza gastronomiczna, punkty handlowe) oraz dostępność komunikacyjna. Stopień atrakcyjności różnorodnych walorów przyrodniczych ma dla turystów charakter względny, natomiast o intensywności odwiedzania regionu przez turystę decyduje zarówno stopień przygotowania terenów do uprawiania turystyki i rekreacji, jak też obecność szczególnie cennych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Potencjał turystyczny najczęściej mierzony jest poprzez liczbę turystycznych obiektów noclegowych, miejsc noclegowych oferowanych turystom, a jego wykorzystanie m.in. poprzez liczbę korzystających, liczbę udzielonych noclegów oraz średnią długość pobytu turystów w obiektach.

Ruch turystyczny wymaga odpowiedniej ilości i jakości infrastruktury oraz usług oferowanych odwiedzającym. Według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. w województwie podkarpackim czynne były 652 turystyczne obiekty noclegowe, co stanowiło 5,8% obiektów działających w kraju. Pod względem liczby turystycznych obiektów noclegowych Podkarpacie uplasowało się na 7. miejscu w kraju (identycznie jak w 2016 r.).

W 2019 r. wskaźnik przedstawiający liczbę turystycznych obiektów noclegowych ogółem w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie podkarpackim wynosił 3,1 (w 2016 r. – 2,7), co uplasowało Podkarpacie na 6. miejscu wśród województw.

Wykres. Turystyczne obiekty noclegowe ogółem na 10 tys. ludności według województw w latach 2016 i 2019 (Stan w dniu 31 lipca)

Zachodniopomorskie 7,9 w 2016 roku, 9,4 w 2019 roku, Pomorskie 6,9 w 2016, 7,1 w 2019, Małopolskie 4,4 w 2016, 4,5 w 2019, Warmińsko-Mazurskie 3,6 w 2016, 3,8 w 2019, Dolnośląskie 3,4 w 2016, 3,6 w 2019, Podkarpackie 2,7 w 2016, 3,1 w 2019,  Lubuskie 2,9 w 2016, 3,0 w 2019, Podlaskie 2,2 w 2016, 2,4 w 2019, Lubelskie 2,0 w 2016, 2,3 w 2019, Świętokrzyskie 2,0 w 2016, 2,0 w 2019, Kujawsko-Pomorskie 1,9 w 2016, 2,0 w 2019, Wielkopolskie 2,0 w 2016, 1,9 w 2019, Opolskie 1,8 w 2016, 1,7 w 2019, Śląskie 1,4 w 2016, 1,5 w 2019, Łódzkie 1,4 w 2016, 1,3 w 2019, Mazowieckie 1,0 w 2016, 1,2 w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.189.

 

Spośród powiatów w 2019 r. najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmował w powiecie leskim – 69,0 oraz powiecie bieszczadzkim – 33,0. Najniższe natomiast w powiatach kolbuszowskim (0,6) i niżańskim (0,7).

Najbardziej atrakcyjnym regionem województwa są Bieszczady. W powiatach: bieszczadzkim, krośnieńskim, leskim oraz sanockim zlokalizowana jest ponad połowa turystycznych obiektów noclegowych województwa. W wymienionych powiatach działało 351 obiektów, w tym m.in. 26 hoteli, 22 ośrodki wczasowe, 11 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych i 16 zakładów uzdrowiskowych.

Na Podkarpaciu systematyczne rosła do 2018 r. liczba hoteli, jednak w roku 2019 ich liczba zmniejszyła się. W lipcu 2019 r. w województwie podkarpackim funkcjonowało 144 takie obiekty i w porównaniu z 2016 r. liczba hoteli zmniejszyła się o 3 obiekty.

Turystyczne obiekty noclegowe w województwie podkarpackim dysponowały łącznie 35,7 tys. miejsc noclegowych (w tym 27,4 tys. miejsca noclegowe całoroczne) stanowiąc 4,3% takich miejsc w kraju. W porównaniu z 2016 r. liczba miejsc noclegowych wzrosła o 5,0 tys. W 2019 r. liczba miejsc noclegowych w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła na Podkarpaciu 16,8, podczas gdy w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 14,5.

Mapa. Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 ludności według województw w 2019 r.

Na 1000 ludności Podkarpackie 16,8, Małopolskie 30,8, Świętokrzyskie 14,9, Śląskie 11,4, Opolskie 9,9, Dolnośląskie 24,54, Lubelskie 13,2, Łódzkie 9,8, Mazowieckie 11,9, Wielkopolskie 12,3, Kujawsko-Pomorskie 15,4, Lubuskie 19,6, Podlaskie 12,8, Warmińsko-Mazurskie 30,2, Pomorskie 51,1, Zachodniopomorskie 85,6, Polska 21,5

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.191.

 

Przyczyną stosunkowo niewielkiej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej na Podkarpaciu może być słaba dostępność komunikacyjna do turystycznych obiektów noclegowych. Spowodowane jest to specyficzną lokalizacją obiektów noclegowych, które skupione są na terenach górzystych oraz przygranicznych. W wielu przypadkach dojazd do nich jest utrudniony, a w przypadku braku własnego środka lokomocji podróż wymaga niejednokrotnie kilku przesiadek.

Z drugiej strony wskaźnikiem obrazującym dostępność komunikacyjną może być wskaźnik gęstości ruchu mówiący o liczbie korzystających z noclegów przypadających na 1 km2. W 2019 r. w województwie podkarpackim wynosił on 72,7 (w 2016 r. 62,2), przy średniej dla kraju 114,1 w 2019 r. i 96,3 w 2016 r. Największe wartości wskaźnik ten przyjmował w województwie małopolskim i śląskim (odpowiednio 368,7 i 235,4). Najniższe natomiast, zarówno wśród województw Polski Wschodniej jak i w kraju, w województwach podlaskim (34,1) i lubelskim (45,6). 

Wśród powiatów województwa podkarpackiego najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmował w Rzeszowie (2415,0), Przemyślu (1087,6) oraz Krośnie (876,8), najniższe natomiast w powiecie kolbuszowskim (zaledwie 4,9).

Mapa. Wskaźnik gęstości ruchu turystycznego według powiatów województwa podkarpackiego w 2019 r.

Liczba korzystających z noclegów na 1 km2 Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg od 500,1 do 2415,0. Powiat leski i bieszczadzki od 100,1 do 500,0. Powiat dębicki, krośnieński, rzeszowski, łańcucki, jarosławski od 50,1 do 100,0. Powiat mielecki, tarnobrzeski, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski, sanocki, przemyski od 25,1 do 50,0. Powiat jasielski, strzyżowski, kolbuszowski, niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, brzozowski od 4,9 do 25,0

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.181.

 

Miarą ruchu turystycznego jest również korzystanie z turystycznych obiektów noclegowych. W 2019 r. w województwie podkarpackim skorzystało z nich 1297,0 tys. turystów, w tym 144,1 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z 2016 r. liczba korzystających wzrosła o 4,0%.

W 2019 r. wskaźnik przedstawiający liczbę turystów korzystających z noclegów w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł na Podkarpaciu 609,7.

Wykres. Turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności według województw według województw w latach 2016 i 2019

Zachodniopomorskie ok.1500 w 2016 roku, 1891,0 w 2019 roku, Małopolskie ok.1350 w 2016, 1644,0 w 2019, Pomorskie ok.1150 w 2016, 1385,4 w 2019, Dolnośląskie ok.1050 w 2016, 1385,4 w 2019, Mazowieckie ok.900 w 2016, 1023,1 w 2019, Warmińsko-Mazurskie ok.900 w 2016, 966,0 w 2019, Polska ok.790 w 2016, 929,2 w 2019, Lubuskie ok.620 w 2016,  711,5 w 2019, Kujawsko-Pomorskie ok.580 w 2016, 654,9 w 2019, Śląskie ok.520 w 2016, 641,7 w 2019, Wielkopolskie ok.580 w 2016, 610,3 w 2019, Podkarpackie ok.510 w 2016, 609,7 w 2019, Podlaskie ok.580 w 2016, 583,8 w 2019, Łódzkie ok.560 w 2016,  578,7 w 2019, Lubelskie ok.420 w 2016, 542,6 w 2019, Świętokrzyskie ok.500 w 2016, 530,4 w 2019, Opolskie ok.410 w 2016, 454,1 w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.194.

Bazę turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania uzupełniają obiekty zakwaterowania indywidualnego, tj. pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne, a także szkolne schroniska młodzieżowe, zespoły domków turystycznych i domy wycieczkowe.

W 2018 r. według Ewidencji Obiektów Turystycznych w województwie podkarpackim zlokalizowanych było 920 kwater agroturystycznych – 2. lokata w kraju. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił spadek ich liczby o 23. W kraju w 2018 r. do dyspozycji turystów było 8056 kwater agroturystycznych.

Wykres. Liczba kwater agroturystycznych według województw w 2018 r.

Małopolskie 1350, Podkarpackie 920, Warmińsko-Mazurskie 886, Podlaskie 676, Pomorskie 669, Dolnośląskie 608, Zachodniopomorskie 469, Wielkopolskie 443, Lubelskie 432, Śląskie 386, Mazowieckie 359, Świętokrzyskie 276, Kujawsko-Pomorskie 195, Łódzkie 143, Opolskie 122, Lubuskie 122

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.197.

 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł w 2019 r. na Podkarpaciu 34,8% i w porównaniu z 2016 r. nieznacznie wzrósł (o 1,6 p.proc.).

Mapa. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych według województw w 2019 r.

W % Podkarpackie 34,8, Małopolskie 43,0, Świętokrzyskie 33,7, Śląskie 38,0, Opolskie 32,5, Dolnośląskie 39,4, Lubelskie 31,8, Łódzkie 35,1, Mazowieckie 44,0, Wielkopolskie 31,0, Kujawsko-Pomorskie 45,7, Lubuskie 29,7, Podlaskie 30,6, Warmińsko-Mazurskie 31,8, Pomorskie 43,1, Zachodniopomorskie 51,5, Polska 40,6

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.198.

 

W przypadku bazy noclegowej, szczególnie typu hotelowego, istotnym elementem podaży jest ich wyposażenie w urządzenia umożliwiające świadczenie dodatkowych usług: gastronomicznych, konferencyjnych oraz rekreacyjno-sportowych.

W lipcu 2019 r. w turystycznych obiektach noclegowych na Podkarpaciu działało 402 placówki gastronomiczne, co oznacza spadek o 4 placówki w stosunku do 2016 r. Najwięcej było w 2019 r. restauracji (204) oraz barów i kawiarni (107). Punktów gastronomicznych było najmniej – 26, natomiast stołówek 65.