(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Bezrobocie według BAEL (dalej Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności)

Liczba pracujących w województwie podkarpackim w oparciu o wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) kształtowała się w 2019 roku na poziomie 832 tys. osób (co stanowi nieco ponad 5% ogółu pracujących w Polsce) i wzrosła w odniesieniu do 2016 r. o 1 tys. osób (tj. o 0,1%).

W 2019 roku wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-64 wyniósł na Podkarpaciu 63,7% i w porównaniu z krajem był niższy o 4,5 p. proc. Pod względem wysokości wskaźnika w rankingu województw, Podkarpacie uplasowało się na 15. miejscu w kraju (14. pozycja w 2016 r.). W województwie podkarpackim, podobnie jak w kraju, w latach 2016-2019 wskaźnik systematycznie rósł.

Mapa. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-64 lata według województw w 2019 r. 

W % Podkarpackie 63,7, Małopolskie 67,8, Świętokrzyskie 65,4, Śląskie 65,9, Opolskie 62,8, Dolnośląskie 70,1, Lubelskie 65,1, Łódzkie 68,8, Mazowieckie 72,6, Wielkopolskie 70,7, Kujawsko-Pomorskie 63,4, Lubuskie 65,2, Podlaskie 68,3, Warmińsko-Mazurskie 63,4, Pomorskie 70,7, Zachodniopomorskie 65,9, Polska 68,2

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.109.

 

Stopa bezrobocia według BAEL w 2019 r. wyniosła na Podkarpaciu 5,1%. Wskaźnik ten dla województwa był wyższy o 1,8 p. proc. od wskaźnika ogólnopolskiego i pod względem wysokości stopy bezrobocia Podkarpacie znalazło się na przedostatnim miejscu w kraju.

Mapa. Stopa bezrobocia (BAEL) według województw w 2019 r.

W % Podkarpackie 5,1, Małopolskie 2,8, Świętokrzyskie 4,1, Śląskie 2,4, Opolskie 3,2, Dolnośląskie 3,3, Lubelskie 5,5, Łódzkie 3,6, Mazowieckie 3,1, Wielkopolskie 2,6, Kujawsko-Pomorskie 4,0, Lubuskie 2,1, Podlaskie 3,0, Warmińsko-Mazurskie 3,3, Pomorskie 2,7, Zachodniopomorskie 3,2, Polska 3,3

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.111.

 

Należy jednak zauważyć, że od 2016 r. utrzymuje się spadkowy trend omawianego wskaźnika. Stopa bezrobocia w województwie zmniejszyła się zarówno w porównaniu z 2016 r. (o 4,5 p. proc.), jak również w skali roku (o 1,4 p. proc.).

Wykres. Stopa bezrobocia (BAEL) w województwie podkarpackim i Polsce w latach 2016-2019

Stopa bezrobocia 6,2% Polska 9,6% Podkarpackie w 2016, 4,9% Polska 8,4% Podkarpackie w 2017, 3,8% w Polsce 6,5% Podkarpackie w 2018, 3,3% Polska 5,1% Podkarpackie w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.111.

 

Bezrobocie rejestrowane

W końcu 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego wyniosła 75,5 tys. osób i była mniejsza od zanotowanej przed rokiem (o 7,5 tys. osób, tj. o 9,0%). W latach 2016-2019 bezrobocie rejestrowane zarówno w kraju jak i w województwie notuje systematyczny spadek.

Wykres. Bezrobotni zarejestrowani w województwie podkarpackim w latach 2016-2019

Bezrobotni zarejestrowani w województwie podkarpackim w tyś osób 107,6 w 2016, 91,0 w 2017, 82,9 w 2018, 75,5 w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.113.

 

Od 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie systematycznie malała, by w 2019 r. osiągnąć poziom 7,9%. W kraju stopa bezrobocia wyniosła 5,2%, wobec 8,2% w 2016 r.

Wykres. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim i Polsce w latach 2016-2019

Stopa bezrobocia 8,2 Polska 11,5 Podkarpackie w 2016, 6,6 Polska 9,6 Podkarpackie w 2017, 5,8 Polska 8,7 Podkarpackie w 2018, 5,2 Polska 7,9 Podkarpackie w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.114.

 

Popyt na pracę

W 2019 roku na terenie województwa podkarpackiego utworzono 26,9 tys. nowych miejsc pracy, co dawało Podkarpaciu 10. miejsce w skali kraju. W odniesieniu do 2016 roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy w województwie podkarpackim zwiększyła się o 22,2%.

W 2019 roku w województwie podkarpackim zlikwidowano 12,7 tys. miejsc pracy, o 4,0% więcej niż w analogicznym okresie do 2016 roku, a o 11,2% mniej niż w poprzednim roku.

Pracujący

W końcu 2019 r. liczba pracujących w województwie podkarpackim wyniosła 469,1 tys. osób i wzrosła w odniesieniu do 2016 r. o 30,1 tys. Pracujący na Podkarpaciu stanowili 4,8% ogółu pracujących w Polsce (9789,0 tys.). Liczba pracujących w województwie podkarpackim w przeliczeniu na 1000 ludności w końcu 2019 r. wyniosła 221 osób (w kraju – 255 osób).

Mapa. Liczba pracujących w gospodarce narodowej na 1000 ludności według województw w 2019 r.

Na 1000 ludności Podkarpackie 221, Małopolskie 250, Świętokrzyskie 196, Śląskie 279, Opolskie 221, Dolnośląskie 276, Lubelskie 191, Łódzkie 253, Mazowieckie 316, Wielkopolskie 285, Kujawsko-Pomorskie 232, Lubuskie 236, Podlaskie 201, Warmińsko-Mazurskie 203, Pomorskie 253, Zachodniopomorskie 218, Polska 255

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.116.

 

Spośród pracujących w województwie podkarpackim najwięcej osób pracowało w przemyśle (35,0%), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (14,1%) oraz edukacji (12,6%).

Wykres. Pracujący w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim według rodzaju działalności w 2019 r.

Przemysł 35,0%, Budownictwo 4,9%, Handel; naprawa pojazdów samochodowych 14,1%, Transport i gospodarka magazynowa 4,7%, Administrowanie i działalność wspierająca 4,1%, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie państwa 7,1%, Edukacja 12,6%

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.117.

 

W końcu 2019 r. w województwie podkarpackim pracowało 2821 cudzoziemców, w tym 561 kobiet. W porównaniu z 2016 r. liczba ta wzrosła ponad 3-krotnie. Pracujący w sektorze prywatnym stanowili 95,4%.

Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w województwie podkarpackim w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 2018 r. wyniosło 442345 etatów i w porównaniu z rokiem 2016 było wyższe o 5,4%. Najwięcej było zatrudnionych w przemyśle – 31,9%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 15,0% oraz edukacji – 12,6%.

Wykres. Struktura przeciętnego zatrudnienia w województwie podkarpackim według sekcji PKD (dalej Polska Klasyfikacja Działalności) w 2018 r.

Przemysł 31,9%, Budownictwo 6,3%, Handel; naprawa pojazdów samochodowych 15,0%, Transport i gospodarka magazynowa 3,7%, Administrowanie i działalność wspierająca 3,3%, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie państwa 6,9%, Edukacja 12,6%, Opieka zdrowotna i społeczna 9,2%

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.118.

 

Wynagrodzenia

W roku 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosło 4388,16 zł i w porównaniu z rokiem 2016 było wyższe o około 734 zł (czyli o 20,1%).

W 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w województwie podkarpackim stanowiło 84,7% średniej płacy krajowej (w 2016 r. – 85,2%). W rankingu województw pod względem wysokości wynagrodzenia Podkarpacie plasowało się na 15. miejscu.

Mapa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według województw w 2019 r.

W zł. Podkarpackie 4388,16, Małopolskie 5098,26, Świętokrzyskie 4490,41, Śląskie 5177,86, Opolskie 4712,47, Dolnośląskie 5323,55, Lubelskie 4564,85, Łódzkie 4790,10, Mazowieckie 6248,47, Wielkopolskie 4687,39, Kujawsko-Pomorskie 4494,37, Lubuskie 4559,96, Podlaskie 4575,88, Warmińsko-Mazurskie 4319,51, Pomorskie 5142,01, Zachodniopomorskie 4769,71, Polska 5181,63

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.119.