Opracowanie własne:

Bezrobocie według BAEL (dalej Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności)

Liczba pracujących w województwie podkarpackim w oparciu o wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) kształtowała się w 2021 roku na poziomie 805 tys. osób (co stanowi niecałe 5% ogółu pracujących w Polsce) i wzrosła w odniesieniu do 2018 r. o 31 tys. osób (tj. o 0,1%).

W 2021 roku wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-64 wyniósł na Podkarpaciu 63,1% i w porównaniu z krajem był niższy o 7,2 p. proc. Pod względem wysokości wskaźnika w rankingu województw, Podkarpacie uplasowało się na 16. miejscu w kraju (16. pozycja w 2018 r.). W województwie podkarpackim w latach 2018-2021 wskaźnik systematycznie rósł.

Mapa. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-64 lata według województw w 2021 r. 

Kontur polski przedstawia dane w procentach: Zachodniopomorskie 68,1, Pomorskie 71,9, Warmińsko-Mazurskie 67,1, Podlaskie 70,6, Lubuskie 68,5, Wielkopolskie 73,9, Kujawsko-Pomorskie 69,2, Łódzkie 70,9, Mazowieckie 74,7, Lubelskie 68,1, Dolnośląskie 71,3, Opolskie 72,3, Śląskie 68,6, Świętokrzyskie 68,5, Małopolskie 68,4, Podkarpackie 63,1, Polska 70,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Stopa bezrobocia według BAEL w 2021 r. wyniosła na Podkarpaciu 4,8%. Wskaźnik ten dla województwa był wyższy o 1,4 p. proc. od wskaźnika ogólnopolskiego i pod względem wysokości stopy bezrobocia Podkarpacie znalazło się na przedostatnim miejscu w kraju.

Mapa. Stopa bezrobocia (BAEL) według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane w procentach: Zachodniopomorskie 3,6, Pomorskie 2,3, Warmińsko-Mazurskie 3,5, Podlaskie 3,2, Lubuskie brak danych, Wielkopolskie 2,2, Kujawsko-Pomorskie 4,4, Łódzkie 4,4, Mazowieckie 2,8, Lubelskie 5,2, Dolnośląskie 4,0, Opolskie 2,6, Śląskie 2,9, Świętokrzyskie 4,4, Małopolskie 3,2, Podkarpackie 4,8, Polska 3,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Należy jednak zauważyć, że od 2018 r. utrzymuje się raczej spadkowy trend omawianego wskaźnika. Stopa bezrobocia w województwie zmniejszyła się w porównaniu z 2018 r. o 2,2 p. proc.

Wykres. Stopa bezrobocia (BAEL) w województwie podkarpackim i Polsce w latach 2018-2021

Wykres słupkowy pionowy przedstawia dane dla Polski i podkarpacia w procentach w latach: 3,9 Polska, 7,0 podkarpacie w 2018, 3,3 Polska, 5,4 podkarpacie w 2019, 3,2 Polska, 4,6 podkarpacie w 2020, 3,4 Polska, 4,8 podkarpacie w 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Bezrobocie rejestrowane

W końcu 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego wyniosła 77 291 osób i była mniejsza od zanotowanej przed rokiem (o 10 035 osób, tj. o 11,5%).

Wykres. Bezrobotni zarejestrowani w województwie podkarpackim w latach 2018-2021

Wykres słupkowy pionowy przedstawia dane w tysiącach osób w latach: 82,9 w 2018, 75,5 w 2019, 87,3 w 2020, 77,3 w 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Od 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wzrosła do poziomu 9,9%, w 2021 r. W kraju stopa bezrobocia wyniosła 5,8% (w 2018 r. także 5,8%).

Wykres. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim i Polsce w latach 2018-2021

Wykres słupkowy pionowy przedstawia dane dla Polski i podkarpacia w procentach w latach: 5,8 Polska, 8,7 podkarpacie w 2018, 5,2 Polska, 7,9 podkarpacie w 2019, 6,3 Polska, 9,1 podkarpacie w 2020, 5,8 Polska, 9,9 podkarpacie w 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Popyt na pracę

W 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego utworzono 23,3 tys. nowych miejsc pracy, co dawało Podkarpaciu 10. miejsce w skali kraju. W odniesieniu do 2018 roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 23,6%.

W 2021 roku w województwie podkarpackim zlikwidowano 9,8 tys. miejsc pracy, o 31,5% mniej niż w 2018 roku, i o prawie 50 % mniej niż w poprzednim roku.

Pracujący

W końcu 2021 r. liczba pracujących w województwie podkarpackim wyniosła 704 061 osób i wzrosła w odniesieniu do 2020 r. o 10 238. Pracujący na Podkarpaciu stanowili 4,8% ogółu pracujących w Polsce (14 658 050). Liczba pracujących w województwie podkarpackim w przeliczeniu na 1000 ludności w końcu 2021 r. wyniosła 224 osób (w kraju – 259 osób).

Mapa. Liczba pracujących w gospodarce narodowej na 1000 ludności według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane w procentach: Zachodniopomorskie 222, Pomorskie 249, Warmińsko-Mazurskie 206, Podlaskie 209, Lubuskie 239, Wielkopolskie 290, Kujawsko-Pomorskie 234, Łódzkie 258, Mazowieckie 318, Lubelskie 197, Dolnośląskie 279, Opolskie 229, Śląskie 282, Świętokrzyskie 200, Małopolskie 254, Podkarpackie 224, Polska 259

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Spośród pracujących w województwie podkarpackim najwięcej osób pracowało w przemyśle (26%), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (14,9%) oraz edukacji (8,8%).

Wykres. Pracujący w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim według rodzaju działalności w 2019 r.

Przemysł 35,0%, Budownictwo 4,9%, Handel; naprawa pojazdów samochodowych 14,1%, Transport i gospodarka magazynowa 4,7%, Administrowanie i działalność wspierająca 4,1%, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie państwa 7,1%, Edukacja 12,6%

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.117.

 

W końcu 2019 r. w województwie podkarpackim pracowało 2821 cudzoziemców, w tym 561 kobiet. W porównaniu z 2016 r. liczba ta wzrosła ponad 3-krotnie. Pracujący w sektorze prywatnym stanowili 95,4%.

Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w województwie podkarpackim w 2021 r. wyniosło 451 574 etatów i w porównaniu z rokiem 2018 było wyższe o 2,1%. Najwięcej było zatrudnionych w przemyśle – 28,9%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 14,8% oraz edukacji – 12,8%.

Wykres. Struktura przeciętnego zatrudnienia w województwie podkarpackim według sekcji PKD (dalej Polska Klasyfikacja Działalności) w 2021 r.

Wykres 2

 

Źródło: 

 

Wynagrodzenia

W roku 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim wyniosło 5172,11 zł i w porównaniu z rokiem 2018 było wyższe o około 1082,3 zł (czyli o 26,5%).

W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w województwie podkarpackim stanowiło 86,2% średniej płacy krajowej (w 2018 r. – 84,6%). W rankingu województw pod względem wysokości wynagrodzenia Podkarpacie plasowało się na 15. miejscu.

Mapa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane w procentach: Zachodniopomorskie 5549,85, Pomorskie 5994,33, Warmińsko-Mazurskie 5126,75, Podlaskie 5412,89, Lubuskie 5286,50, Wielkopolskie 5379,43, Kujawsko-Pomorskie 5286,83, Łódzkie 5622,29, Mazowieckie 7108,2, Lubelskie 5318,68, Dolnośląskie 6242,88, Opolskie 5492,82, Śląskie 5907,84, Świętokrzyskie 5262,19, Małopolskie 6046,95, Podkarpackie 5172,11, Polska 6001,02

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).