Opracowanie własne

Dochody i wydatki gospodarstw domowych

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym na Podkarpaciu w 2021 roku wyniósł 1 704,08 zł, i był o 357,85 zł niższy niż przeciętnie w kraju (2 061,93 zł). Dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym osiągany na Podkarpaciu był prawie najniższy w Polsce zarówno w 2021 r., oraz najniższy w 2018 r. W porównaniu z 2018 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym na Podkarpaciu wzrósł o 356,82 zł (o 26,5%). W kraju w tym samym okresie wzrósł o 368,47 zł (o 21,7%). Najwyższym dochodem rozporządzalnym w 2021 r. charakteryzowały się gospodarstwa domowe z województw mazowieckiego – 2 450,37 zł i dolnośląskiego – 2 213,37 zł.

Mapa. Dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane w złotych: Zachodniopomorskie 2028,69, Pomorskie 1835,80, Warmińsko-Mazurskie 2069,47, Podlaskie 2004,77, Lubuskie 2126,85, Wielkopolskie 1880,91, Kujawsko-Pomorskie 1932,22, Łódzkie 2086,29, Mazowieckie 2450,37, Lubelskie 1906,84, Dolnośląskie 2213,37, Opolskie 1690,86, Śląskie 2179,89, Świętokrzyskie 1864,63, Małopolskie 2038,88, Podkarpackie 1704,08, Polska 2061,93

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w województwie podkarpackim w 2021 r. były najniższe w kraju i wynosiły 1005,36 zł (w kraju wydatki były wyższe o 310,73 zł).

W porównaniu z 2018 r. przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę wzrosły na Podkarpaciu o 45,14 zł (o 4,7%), a w kraju o 129,23 zł (o 10,9%).

Mapa. Wydatki gospodarstw domowych na jedną osobę według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane w złotych: Zachodniopomorskie 1289,28, Pomorskie 1468,67, Warmińsko-Mazurskie 1221,07, Podlaskie 1099,98, Lubuskie 1300,27, Wielkopolskie 1248,43, Kujawsko-Pomorskie 1251,97, Łódzkie 1354,27, Mazowieckie 1508,28, Lubelskie 1245,77, Dolnośląskie 1560,59, Opolskie 1367,03, Śląskie 1421,34, Świętokrzyskie 1076,50, Małopolskie 1085,43, Podkarpackie 1005,36, Polska 1316,09

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

W 2021 r. jedna osoba w gospodarstwie domowym na Podkarpaciu wydawała średnio w miesiącu 315,97 zł na żywność i napoje bezalkoholowe (31,4% ogółu wydatków). Na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii przeznaczała 175,24 zł (17,4% ogółu wydatków). Znaczącą grupą w wydatkach gospodarstw domowych stanowił również transport – 94,52 zł oraz grupa odzież i obuwie – 51,86 zł.

W 2019 r. na Podkarpaciu stopa ubóstwa skrajnego[1] wyniosła 5,3% (w kraju 4,2%) i w odniesieniu do 2018 r. nastąpił jego spadek o 3,7 p.proc. (w kraju zmniejszyła się o 1,2 p.proc.), a w stosunku do 2016 r. o 3,5 p.proc. (w kraju zmniejszyła się o 0,7 p.proc.).

Mapa. Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego według województw w 2021 r.

Kontur polski przedstawia dane w procentach: Zachodniopomorskie 12,0, Pomorskie 13,1, Warmińsko-Mazurskie 19,4, Podlaskie 19,6, Lubuskie 12,8, Wielkopolskie 16,2, Kujawsko-Pomorskie 20,4, Łódzkie 14,5, Mazowieckie 13,9, Lubelskie 22,9, Dolnośląskie 9,9, Opolskie 10,1, Śląskie 11,2, Świętokrzyskie 13,4, Małopolskie 14,9, Podkarpackie 17,6, Polska 14,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

W przypadku stopy ubóstwa relatywnego[2], której wartość na Podkarpaciu w 2019 r. wynosiła 18,6%, nastąpił spadek do roku poprzedniego o 2,2 p.proc., a w odniesieniu do 2016 r. spadek o 3,7 p. proc. W kraju wskaźnik ten wynosił w 2019 r. 13,0% i zmniejszył się odpowiednio o 1,2 p.proc i o 0,9 p.proc.

Mapa. Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa według województw w 2019 r.

Mapa. Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa według województw w 2019 r.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.95.

 

Natomiast stopa ubóstwa ustawowego[3] wynosząca w 2019 r. w województwie podkarpackim 12,9% obniżyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym (o 3,2 p.proc.), a w stosunku do 2016 r. – o 8,4 p.proc. (w kraju nastąpił spadek odpowiednio o 3,7 p.proc. i o 1,9 p.proc.).

Mapa. Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej "ustawowej" granicy ubóstwa według województw w 2019 r.

W % Podkarpackie 12,9, Małopolskie 15,0, Świętokrzyskie 13,4, Śląskie 5,7, Opolskie 4,3, Dolnośląskie 5,9, Lubelskie 12,6, Łódzkie 7,5, Mazowieckie 6,9, Wielkopolskie 11,2, Kujawsko-Pomorskie 6,8, Lubuskie 7,0, Podlaskie 15,7, Warmińsko-Mazurskie 14,0, Pomorskie 4,2, Zachodniopomorskie 7,4, Polska 9,0

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.95.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że Podkarpacie należy do województw, w których wskaźniki zasięgu ubóstwa uległy największemu zmniejszeniu w odniesieniu do 2016 r. – wskaźnik granicy ubóstwa skrajnego zmniejszył się bardziej jedynie w województwie opolskim, a relatywnej granicy ubóstwa w województwie pomorskim. Natomiast wskaźnik "ustawowej" granicy ubóstwa najbardziej obniżył się na Podkarpaciu. Jednak pomimo poprawy wartości tych wskaźników województwo podkarpackie wciąż należy do grupy województw o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem.

Świadczenia wychowawcze

W 2021 r. kontynuowano realizowanie zapoczątkowanego w kwietniu 2016 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus”, będącego długofalowym wsparciem kierowanym przede wszystkim do rodzin naturalnych, ale również do rodzinnej pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Program 500+ objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w 2021 r. wynosiła na Podkarpaciu 353,1 tys. osób.

W sumie wydatki na świadczenia wychowawcze w 2021 r. wyniosły w województwie prawie 2,2 mld zł (w kraju 39,9 mld zł) i były niższe o 0,5% niż 2020 r. (w kraju o 0,2%).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły w 2019 r. w województwie podkarpackim 821 zł, a w 2017 r. było to 676 zł (w kraju odpowiednio 795 zł i 603 zł).

Wykres. Wydatki na świadczenia wychowawcze na jednego mieszkańca według województw w latach 2017 i 2019

W zł Mazowieckie 625 w 2017, 867 w 2019, Wielkopolski 666 w 2017, 865 w 2019, Małopolskie 658 w 2017, 864 w 2019, Pomorskie 652 w 2017, 859 w 2019, Podkarpackie 676 w 2017, 821 w 2019, Warmińsko-Mazurskie 647 w 2017, 803 w 2019, Lubelskie 662 w 2017, 795 w 2019, Polska 603 w 2017, 795 w 2019, Kujawsko-Pomorskie 621 w 2017, 790 w 2019, Podlaskie 636 w 2017, 790 w 2019, Łódzkie 576 w 2017, 756 w 2019, Lubuskie 563 w 2017, 744 w 2019, Świętokrzyskie 608 w 2017, 735 w 2019, Śląskie 514 w 2017, 726 w 2019, Dolnośląskie 499 w 2017, 707 w 2019, Zachodniopomorskie 531 w 2017, 701 w 2019, Opolskie 482 w 2017, 662 w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.103.

 

Korzystający z pomocy społecznej

Na przestrzeni lat 2018-2021 w województwie podkarpackim zmniejszała się liczba osób, którym przyznano decyzją poszczególne rodzaje świadczeń. W 2021 r. na Podkarpaciu z pomocy społecznej skorzystało 81 338 osób, tj. o 14 826 mniej niż w 2020 r. i o 30 513 osób mniej niż w 2018 r.

Ogólna kwota wydatkowana na pomoc społeczną w 2021 r. wyniosła 190,8 mln zł i była o 6,2% mniejsza niż w 2018 r.

W 2021 r. liczba osób korzystająca z pomocy pieniężnej w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła na Podkarpaciu 253,8 osób, podczas gdy w 2016 r. było to 308,2 osób (w kraju odpowiednio 251,5 i 304,3 osoby). Pomoc ta została w większości oferowana w postaci zasiłku celowego.

Wykres. Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej na 10 tys. ludności – pomoc pieniężna według województw w 2021 r.

Wykres słupkowy pionowy przedstawia dane województw dotyczące pomocy pieniężnej zasiłki stałe, okresowe, celowe. Dolnośląskie: 45,2 stałe, 56,7 okresowe, 111,5 celowe. Kujawsko-Pomorskie: 49,7 stałe, 121,7 okresowe, 229,8 celowe. Lubelskie: 43,3 stałe, 69,1 okresowe, 111,2 celowe. Lubuskie: 70,8 stałe, 98,1 okresowe, 189,4 celowe. Łódzkie: 53,3 stałe, 80,2 okresowe, 156,5 celowe. Małopolskie 36,6 stałe, 64,2 okresowe, 129,9 celowe. Mazowieckie 40,8 stałe, 32,9 okresowe, 116,2 celowe. Opolskie: 41,4 stałe, 68,4 okresowe, 115,6 celowe. Podkarpackie: 39,7 stałe, 68,7 okresowe, 141,5 celowe. Podlaskie: 45,0 stałe, 118,3 okresowe, 165,8 celowe. Pomorskie 63,1 stałe, 40,3 okresowe, 123,3 celowe. Śląskie: 37,8 stałe, 55,6 okresowe, 108,4 celowe. Świętokrzyskie: 68,0 stałe, 63,1 okresowe, 172,9 celowe. Warmińsko-Mazurskie: 64,4 stałe, 142,4 okresowe, 216,6 celowe. Wielkopolskie: 34,7 stałe, 50,5 okresowe, 130,3 celowe. Zachodniopomorskie: 53,8 stałe, 82,2 okresowe, 141,0 celowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).

Natomiast najczęstszą formą pomocy niepieniężnej w 2021 r. był posiłek. W województwie podkarpackim z tej formy pomocy skorzystało 100,7 osób na 10 tys. ludności, w 2018 r. – 183,4 osób.

Wykres. Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej na 10 tys. ludności – pomoc niepieniężna według województw w 2021 r.

Dane do wykresu znajdują się w załączniku poniżej strony

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL (dalej Bank Danych Lokalnych).


[1] Przyjęcie granicy ubóstwa na poziomie minimum egzystencji pozwala na oszacowanie skali ubóstwa skrajnego. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla biologicznego rozwoju człowieka.

[2] Zastosowanie wskaźnika relatywnej granicy ubóstwa na poziomie 50% kwoty, którą przeciętnie miesięcznie wydają gospodarstwa domowe w Polsce, pozwala na wyodrębnienie tych, których poziom konsumpcji znacząco odbiega od poziomu przeciętnego.

[3] Wskaźnik "ustawowej" granicy ubóstwa wskazuje na grupę osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.