Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%]

84,9 (2018 r.)

90

GUS/BDL

2

Zdawalność matur (Polska =100)

101,13 (2018 r.)

101,14

GUS/BDL

3

Udział absolwentów szkół branżowych 1 stopnia w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (szkół branżowych 1 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących) [%]

od 2020 r.

20

GUS/BDL

4

Udział absolwentów techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (szkół branżowych 1 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących) [%]

od 2020 r.

35

GUS/BDL

5

Udział absolwentów liceów ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (szkół branżowych 1 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących) [%]

od 2020 r.

45

GUS/BDL

6

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu [%]

3,6 (2018 r.)

4,2

GUS/BDL

7

Liczba lekarzy na 10 tys. ludności

44 (2017 r.)

48

GUS/BDL

8

Udzielone porady lekarskie specjalistyczne w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej [tys.]

5461,6 (2017 r.)

6500,0

GUS/Rocznik

9

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

4,2 (2018 r.)

3,2

GUS/BDL

10

Kuracjusze leczeni stacjonarnie w sanatoriach

45710 (2017 r.)

51300

GUS/Rocznik

11

Wydatki budżetu województwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca [tys. zł]

33,26 (2018 r.)

39,9

GUS/BDL

12

Wydatki budżetów powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca [tys. zł]

10,94 (2018 r.)

15,5

GUS/BDL

13

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca [tys. zł]

193,89 (2018 r.)

250

GUS/BDL

14

Imprezy organizowane przez centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice ogółem

13065 (2018 r.)

13195

GUS/BDL

15

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]

8,8 (2018 r.)

6,1

GUS/BDL

16

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

49 (2018 r.)

16,3

GUS/BDL

17

Odsetek osób przekazujących 1% podatku na rzecz OPP [%]

62,25 (2018 r.)

75

Izba Skarbowa

18

Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej posiadający wykształcenie wyższe [%]

21,9 (2018 r.)

35,0

GUS/BDL

19

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności

408 (2018 r.)

300

GUS/BDL

20

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym (Polska = 100)

79,6 (2018 r.)

83,5

GUS/BDL

21

Młodzież do lat 18 ćwicząca w klubach sportowych na 1000 osób w wieku do lat 18 (obliczanie wskaźnika co 2 lata)

127 (2016 r.)

130

GUS/BDL

22

Przeciętne miesięczne wydatki na kulturę i rekreację na 1 osobę w gospodarstwie domowym [zł]

51,71 (2018 r.)

54,8

GUS/BDL

23

Liczba klubów sportowych łącznie z klubami wyznaniowymi i uczniowskimi klubami sportowymi

1345 (2018 r.)

1370

GUS/BDL

24

Długość ścieżek rowerowych  [km]

615,9 (2018 r.)

1850

GUS/BDL