Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej Fundusz Spójności W dniach 16-17 grudnia 2019 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pn.  „Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji”. Organizatorem konferencji było Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) działające w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Celem dwudniowej konferencji było podsumowanie realizowanego projektu partnerskiego pn. Kondycja społeczno – gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Pierwszy dzień konferencji poświęcony został omówieniu zjawiska depopulacji - jego skali i wpływu na różne sfery życia. Natomiast w drugim dniu skupiono się głównie na przedstawieniu obrazu rodziny XXI wieku.

W konferencji udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Cypryś, Wojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, partnerzy projektu: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Terytorialnych, jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego i małopolskiego oraz przedstawiciele innych instytucji zaangażowanych w realizacje polityki społecznej.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która przywitała zgromadzonych gości oraz wprowadziła w tematykę prezentowanych zagadnień.

Gości przywitał również Pan dr Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Pani Anna Most Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Konferencję poprowadził Pan dr Paweł Wais.  

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostały efekty realizowanego projektu partnerskiego. Pan Paweł Rak – p.o. kierownika Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego omówił na wstępie najważniejsze wyniki badania pn. Kondycja społeczno – gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz zaprezentował uczestnikom konferencji film animowany, stworzony na podstawie zrealizowanego badania.

Zaprezentowane w ramach projektu partnerskiego efekty prac, stanowiły wstęp do dyskusji na temat zjawiska depopulacji. Pan dr Marek Cierpiał – Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie omówił zjawisko depopulacji w świetle statystyki publicznej. W ramach kolejnej prezentacji – Pan dr Krzysztof Piróg – kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawił przestrzenne konsekwencje depopulacji. Z kolei Pan dr hab. Piotr Długosz prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w swoim wystąpieniu pod tytułem „Czy można zatrzymać tsunami?”, zobrazował uwarunkowania i konsekwencje depopulacji.

Jako ostatnia z prelegentów w pierwszym dniu konferencji wystąpiła Pani dr Weronika Kloc – Nowak, pracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała przyczyny i skutki migracji w Polsce.

Pierwszego dnia konferencji odbył się także panel dyskusyjny pn. „Wpływ depopulacji na różne sfery życia – zagrożenie czy szansa?” Moderatorem dyskusji był Pan dr Hubert Kotarski – Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W panelu udział wzięli przedstawiciele różnych instytucji: Pan Wojciech Materna – Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Bartłomiej Gotkowski – Z-ca kierownika Wydziału Integracji Społecznej EFS Wojewódzkiego Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Pan Wiesław Kapel – Wójt gminy Lubaczów. Podczas panelu dyskutowano m.in. na temat wpływu depopulacji na różne sfery życia oraz zastanawiano się także nad wyzwaniami, jakie stawiane są instytucjom mającym wpływ na kształtowanie polityk publicznych wobec omawianego zjawiska.

W drugim dniu konferencji, jako pierwsza wystąpiła Pani Barbara Błachut  - kierownik Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych w Rzeszowie, prezentując obraz rodziny w ujęciu statystycznym. Następnie Pani dr Barbara Marek – Zborowska – pracownik Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła obraz rodziny w ujęciu socjologicznym.

Podczas drugiego dnia konferencji Pani Anna Łobodzińska oraz Pan Marcin Węgrzyn  - pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, omówili miejsce rodziny w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”.

Również drugiego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny: „Kondycja rodziny w XXI wieku”, którego moderatorem była Pani dr Magdalena Pokrzywa - pracownik Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W panelu dyskusyjnym udział wzięli Pani Agnieszka Szlęzak- Zastępca Kierownika Oddziału Nadzoru Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ks. Jan Kobak – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Rzeszowskiej oraz Pan Marek Skwara – Prezes Zarządu Fundacji Szansa 21. W ramach panelu dyskutowano m.in. nad przemianami w strukturze współczesnych rodzin i pełnionych przez nie funkcji, zwrócono uwagę na problemy, z jakimi najczęściej się zmagają polskie rodziny, a także  zastanawiano się nad wyzwaniami, jakie stoją przed rodziną w XXI wieku.

W ramach drugiego dnia konferencji omówiona została także przez Panią dr Marię Ragan – pracownika  Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, dotychczasowa praca Oddziału oraz przedstawiona przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego – Pana dr Pawła Waisa Założenia Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 w kontekście zachodzących zmian społecznych.